PEKKA Ghost bridge spam 3.9 Bộ bài tốt nhất Meta Mới! Ramp Up Global Tournament

Bandit Royal Ghost Magic Archer P.E.K.K.A
Poison Battle Ram Zap Electro Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord