Goblin Cage Bridgespam 3.5 Top Thang Meta Mới!

Bandit Dark Prince Fireball Goblin Cage
Minion Musketeer Battle Ram Giant Snowball

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord