DH Sparky GobGiant 4.3

Arrows Earthquake Goblin Giant Guards
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Musketeer Sparky

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord