PEKKA RR bridge spam 3.9 Grand Challenge Ram Rider Meta Mới! Bộ bài 20 trận thắng!

Baby Dragon Bandit Barbarian Barrel P.E.K.K.A
Poison Ram Rider Giant Snowball Electro Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord