PEKKA Ram Musk 3.9

Baby Dragon Bandit Barbarian Barrel Goblin Gang
Musketeer P.E.K.K.A Poison Battle Ram

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord