Double 3M Barb Hut Freeze 4.4 Double Elixir

Three Musketeers Bandit Barbarian Barrel Barbarian Hut
Bats Flying Machine Freeze Battle Ram

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord