RoyalRecruits RamRider 4.3 Ram Rider

Archers Barbarian Barrel Barbarian Hut Dart Goblin
Fireball Goblin Gang Ram Rider Royal Recruits

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord