Ram 3M eDragon 4

Three Musketeers Bandit Barbarian Barrel Ice Golem
Elixir Collector Battle Ram Skeletons Electro Dragon

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord