Sudden Death Loon Freeze Valk 3.5 Sudden Death

Balloon Freeze Ice Wizard Lumberjack
Mega Minion Tornado Valkyrie Zap

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord