RoyalGhost Rascals Bait 3.5

Arrows Goblin Barrel Fireball Royal Ghost
Goblin Gang Inferno Dragon Princess Rascals

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord