3x 3M PEKKA spell bait 5.4 Triple Elixir Challenge

Three Musketeers Barbarian Hut Flying Machine The Log
P.E.K.K.A Poison Elixir Collector Zappies

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord