Giant Goblin Ram 3M 4.6

Three Musketeers Bats Goblin Gang Goblin Giant
Minion Horde Elixir Collector Battle Ram Zap

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Godly!

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord