3x elixir GiantSkelly Huts 5.4 Triple Elixir Challenge

Barbarian Hut Executioner Giant Skeleton Goblin Hut
Inferno Dragon Lightning Poison Rocket

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord