3x elixir 3M PEKKA Prince GS 5.3 Triple Elixir Challenge

Three Musketeers Dark Prince Flying Machine Giant Skeleton
The Log P.E.K.K.A Prince Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord