Skelly Barrel All Air 3.9

Baby Dragon Bats Minion Horde Inferno Dragon
Lava Hound Mega Minion Minion Skeleton Barrel

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord