Larry Valkyrie Wiz Tornado Party 3.8 Chú ý đến không phải meta

Bats Fireball Giant Skeleton The Log
Tornado Valkyrie Wizard Electro Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord