Miner Loon Freeze cycle 3.1 Sudden Death

Balloon Bats Freeze Ice Golem
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Miner Zap

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord