Giant NW Mirror Heal 3.1 Chú ý đến không phải meta

Arrows Giant Heal Spirit Mega Minion
Mirror Night Witch Elixir Collector Skeletons

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord