X-Bow eWiz GobGang cycle 3.3

Fireball Goblin Gang Ice Spirit Inferno Tower
The Log Skeletons X-Bow Electro Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord