Lava InfernoD Miner Poison beatdown 3.8

Arrows Inferno Dragon Lava Hound Mega Minion
Miner Minion Poison Tombstone

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord