RETRO Spawner Prince chip 4

Barbarian Hut Fireball Goblin Hut Minion
Musketeer Prince Spear Goblins Zap

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord