Đây là bộ bài cho Đấu trường 3, but your Arena is set to 6. Set it to Arena 3

A3 – Giant Witch beatdown 3.8

Cannon Minion Arrows Knight
Fireball Musketeer Giant Witch

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Godly!

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord