Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Royal Delivery

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Musketeer Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Prince Lumberjack Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Prince Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Hog Rider Valkyrie Prince Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Lumberjack Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Prince
Giant Snowball Fire Spirits Hog Rider
Zap Fire Spirits Prince
Barbarian Barrel Fire Spirits Musketeer
The Log Fire Spirits Prince
Earthquake
Arrows Fire Spirits
Royal Delivery Fire Spirits Musketeer Hog Rider
Fireball Musketeer Lumberjack Electro Wizard
Poison Musketeer Electro Wizard
Lightning Musketeer Valkyrie Prince Lumberjack Electro Wizard
Rocket Musketeer Hog Rider Valkyrie Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Valkyrie

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Musketeer Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Musketeer Hog Rider Valkyrie Lumberjack Electro Wizard Prince

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Fire Spirits Musketeer Hog Rider

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Electro Wizard Fire Spirits Prince
Fire Spirits + Hog Rider Zap Prince Lumberjack
Musketeer + Valkyrie Electro Wizard Hog Rider
Hog Rider + Fire Spirits Zap Valkyrie Musketeer Prince Lumberjack Electro Wizard
+ Musketeer Hog Rider Electro Wizard
+ Fire Spirits Zap Hog Rider
+ Hog Rider Fire Spirits
+ Zap Musketeer Hog Rider Valkyrie

Khắc tinh   43 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Valkyrie Zap Fire Spirits Musketeer
Zap Electro Wizard Valkyrie Fire Spirits Lumberjack
Electro Wizard
Prince Lumberjack Valkyrie Hog Rider Musketeer Electro Wizard
Fire Spirits Musketeer Valkyrie Electro Wizard
Fire Spirits Electro Wizard Musketeer Zap
Valkyrie Lumberjack Electro Wizard Prince
Musketeer Prince Lumberjack Electro Wizard
Valkyrie Prince Electro Wizard Musketeer Fire Spirits
Valkyrie
Musketeer Zap Electro Wizard Fire Spirits
Musketeer Zap Fire Spirits Valkyrie Electro Wizard
Prince Lumberjack Musketeer Valkyrie
Valkyrie Musketeer Lumberjack Prince Fire Spirits Electro Wizard
Valkyrie Electro Wizard Lumberjack Prince Musketeer Fire Spirits
Lumberjack Prince Musketeer Electro Wizard Fire Spirits
Electro Wizard Musketeer Valkyrie
Lumberjack Electro Wizard Zap Valkyrie Musketeer Prince Fire Spirits
Electro Wizard Musketeer Hog Rider
Fire Spirits Electro Wizard Musketeer
Electro Wizard Zap Fire Spirits Valkyrie
Lumberjack Musketeer Prince
Prince Musketeer Lumberjack Electro Wizard Valkyrie
Musketeer Electro Wizard
Prince Electro Wizard Musketeer Lumberjack Valkyrie
Valkyrie Fire Spirits Electro Wizard
Musketeer Electro Wizard Valkyrie
Valkyrie Fire Spirits
Prince Electro Wizard Zap Lumberjack Valkyrie Fire Spirits
Electro Wizard Zap Valkyrie Fire Spirits
Electro Wizard Fire Spirits Musketeer Valkyrie Lumberjack Zap
Fire Spirits Valkyrie Lumberjack Musketeer Electro Wizard
Zap Fire Spirits Electro Wizard
Musketeer Electro Wizard
Musketeer Valkyrie
Valkyrie Electro Wizard Lumberjack Musketeer Prince Zap
Valkyrie Electro Wizard Zap Fire Spirits Prince
Valkyrie Electro Wizard Musketeer Lumberjack
Electro Wizard Musketeer Fire Spirits Zap
Prince Electro Wizard Musketeer
Musketeer Valkyrie Electro Wizard Prince
Musketeer Electro Wizard
Prince Electro Wizard Lumberjack Valkyrie Musketeer
Electro Wizard Prince Valkyrie
Prince Hog Rider Valkyrie Electro Wizard Musketeer
Prince Valkyrie Musketeer Lumberjack
Musketeer Electro Wizard
Lumberjack Prince Electro Wizard
Lumberjack Electro Wizard Fire Spirits Prince Musketeer Valkyrie
Electro Wizard Fire Spirits Lumberjack Valkyrie Musketeer
Electro Wizard Lumberjack Zap Valkyrie Fire Spirits Musketeer Prince
Electro Wizard Zap Lumberjack Musketeer Prince Valkyrie
Valkyrie Electro Wizard Prince Musketeer Lumberjack
Lumberjack Valkyrie Zap Prince Electro Wizard
Valkyrie Fire Spirits Zap Lumberjack Electro Wizard Musketeer
Zap Electro Wizard Musketeer Fire Spirits
Valkyrie Fire Spirits Prince Electro Wizard Lumberjack Musketeer
Valkyrie Electro Wizard Prince Musketeer Lumberjack Fire Spirits
Electro Wizard Zap Lumberjack Musketeer Prince
Electro Wizard Lumberjack Valkyrie Zap
Zap Electro Wizard Fire Spirits Lumberjack Valkyrie Prince
Electro Wizard Musketeer Zap
Prince Valkyrie Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Zap Valkyrie Electro Wizard Musketeer
Fire Spirits Electro Wizard
Zap Fire Spirits Valkyrie Musketeer Lumberjack Electro Wizard
Fire Spirits Zap Electro Wizard Musketeer Lumberjack Valkyrie
Zap Electro Wizard Musketeer Fire Spirits
Zap Fire Spirits Musketeer Valkyrie Electro Wizard
Electro Wizard Lumberjack Fire Spirits Valkyrie Musketeer
Valkyrie Lumberjack Musketeer Fire Spirits Electro Wizard Prince
Fire Spirits Musketeer Electro Wizard
Valkyrie Electro Wizard Prince
Musketeer
Prince Musketeer Valkyrie Electro Wizard
Fire Spirits
Electro Wizard Prince Lumberjack Musketeer
Zap Fire Spirits Musketeer Electro Wizard
Prince Musketeer
Zap Electro Wizard Fire Spirits Musketeer
Prince Lumberjack Musketeer Valkyrie Electro Wizard
Zap
Musketeer Electro Wizard Valkyrie Fire Spirits Prince

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord