Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Furnace Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Furnace Dark Prince Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Dark Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Dart Goblin Barbarian Barrel Dark Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant Dark Prince Inferno Dragon
Giant Snowball
Zap Dark Prince Inferno Dragon
Barbarian Barrel Dart Goblin
The Log Dart Goblin Furnace Dark Prince
Earthquake Furnace
Arrows Dart Goblin
Royal Delivery
Fireball Dart Goblin Furnace Inferno Dragon
Poison Furnace
Lightning Furnace Inferno Dragon
Rocket Furnace Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Furnace Dark Prince

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Dark Prince Inferno Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Barbarian Barrel Dart Goblin Fireball Furnace Dark Prince Inferno Dragon Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Barbarian Barrel Dart Goblin Fireball

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Royal Giant Dark Prince Dart Goblin
Royal Giant + Fireball Furnace Zap Dart Goblin
Dart Goblin + Zap Royal Giant
Fireball + Royal Giant Zap
+ Royal Giant Barbarian Barrel
+ Furnace
+ Zap
+

Khắc tinh   46 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Dart Goblin Fireball Furnace Zap
Barbarian Barrel Zap Dark Prince Furnace Fireball
Fireball Barbarian Barrel Dart Goblin
Royal Giant Furnace Fireball Inferno Dragon Barbarian Barrel Dart Goblin
Furnace Fireball
Furnace Fireball Zap
Barbarian Barrel Fireball Furnace Dark Prince
Inferno Dragon Furnace
Furnace Dark Prince
Dark Prince Barbarian Barrel
Furnace Inferno Dragon Fireball Dart Goblin Zap
Barbarian Barrel Zap Fireball Dart Goblin
Dark Prince
Inferno Dragon Dart Goblin Dark Prince
Dart Goblin Barbarian Barrel Dark Prince Fireball
Furnace Dark Prince Inferno Dragon
Inferno Dragon
Furnace Barbarian Barrel Fireball Zap Dark Prince Dart Goblin
Dart Goblin Furnace Royal Giant Barbarian Barrel Fireball
Fireball Dart Goblin Furnace
Fireball Barbarian Barrel Zap
Inferno Dragon
Fireball
Furnace Inferno Dragon
Fireball Royal Giant Furnace Barbarian Barrel
Dark Prince Barbarian Barrel Fireball
Fireball Furnace Barbarian Barrel Dark Prince
Fireball
Royal Giant Dart Goblin Fireball Furnace
Fireball Furnace
Furnace Fireball Zap Barbarian Barrel Dark Prince
Barbarian Barrel Zap Furnace Dart Goblin Fireball
Barbarian Barrel Fireball Dart Goblin Furnace Zap
Furnace Dart Goblin Barbarian Barrel
Zap Fireball
Inferno Dragon Dart Goblin
Fireball
Dark Prince Barbarian Barrel Zap Inferno Dragon
Zap Dark Prince
Fireball Furnace Dart Goblin Barbarian Barrel Dark Prince
Zap Dart Goblin Furnace Inferno Dragon Fireball
Dark Prince Inferno Dragon
Barbarian Barrel Dark Prince
Fireball Dart Goblin
Inferno Dragon Dark Prince Dart Goblin Barbarian Barrel
Dark Prince Inferno Dragon
Royal Giant Dark Prince Inferno Dragon Barbarian Barrel Furnace
Inferno Dragon
Inferno Dragon Furnace
Inferno Dragon Furnace
Dart Goblin
Barbarian Barrel Dart Goblin Fireball
Zap Furnace Dark Prince Barbarian Barrel
Zap Inferno Dragon Dark Prince
Dark Prince Barbarian Barrel
Fireball Dark Prince Zap Dart Goblin Barbarian Barrel
Dart Goblin Furnace Fireball Zap Dark Prince
Zap Fireball Dart Goblin
Dark Prince Fireball
Dart Goblin Barbarian Barrel Dark Prince Fireball
Zap Dark Prince Furnace Dart Goblin
Dart Goblin Zap Furnace Barbarian Barrel
Zap Dark Prince Barbarian Barrel Furnace
Inferno Dragon Furnace Fireball Zap Dart Goblin
Dark Prince Inferno Dragon Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Furnace Barbarian Barrel Fireball Dark Prince Dart Goblin
Dart Goblin Barbarian Barrel Furnace
Furnace Barbarian Barrel Zap Dark Prince Dart Goblin
Barbarian Barrel Zap Dart Goblin Dark Prince
Zap Fireball Dart Goblin Furnace
Dart Goblin Barbarian Barrel Zap Furnace
Fireball Barbarian Barrel Dart Goblin Dark Prince
Inferno Dragon Dark Prince Barbarian Barrel
Furnace Fireball Dart Goblin
Fireball Dart Goblin Barbarian Barrel
Dart Goblin Fireball Royal Giant
Royal Giant Dart Goblin Inferno Dragon
Dart Goblin Barbarian Barrel
Dark Prince Dart Goblin
Fireball Royal Giant Barbarian Barrel Zap Furnace
Dart Goblin Inferno Dragon Royal Giant
Dart Goblin Zap Fireball Furnace Barbarian Barrel Royal Giant
Dark Prince Barbarian Barrel
Zap Fireball
Dart Goblin Fireball Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord