Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Goblin Gang Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Balloon Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Valkyrie Balloon Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Goblin Gang Balloon
Giant Snowball Minion Goblin Gang Musketeer Balloon
Zap Minion Goblin Gang Balloon
Barbarian Barrel Goblin Gang Musketeer Valkyrie
The Log Goblin Gang Musketeer
Earthquake Goblin Gang
Arrows Minion Goblin Gang
Royal Delivery Minion Goblin Gang Musketeer Valkyrie Balloon
Fireball Minion Goblin Gang Musketeer Balloon
Poison Minion Goblin Gang Musketeer Balloon
Lightning Musketeer Valkyrie Balloon
Rocket Musketeer Valkyrie Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Valkyrie

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Goblin Gang Fireball Musketeer Valkyrie Balloon Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Minion Goblin Gang Fireball

Sự hiệp lực   6 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Balloon Golem
Minion + Balloon Golem
Goblin Gang +
Fireball + Zap
+ Valkyrie Golem
+ Balloon Musketeer
+ Minion Valkyrie Zap
+ Minion Zap Musketeer

Khắc tinh   55 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Fireball Valkyrie
Valkyrie Musketeer Goblin Gang Minion Zap Fireball
Valkyrie Goblin Gang Zap Fireball
Fireball
Golem Balloon Valkyrie Fireball Minion Goblin Gang Musketeer
Musketeer Fireball
Fireball Musketeer Valkyrie Minion
Fireball Goblin Gang Musketeer Zap Minion
Valkyrie Fireball Goblin Gang
Musketeer Minion Goblin Gang
Valkyrie Golem Musketeer Goblin Gang Minion
Valkyrie
Musketeer Zap Goblin Gang Minion Fireball
Musketeer Zap Valkyrie Goblin Gang Fireball
Musketeer Valkyrie Goblin Gang
Goblin Gang Valkyrie Minion Musketeer
Musketeer Goblin Gang Fireball Minion Valkyrie
Minion Musketeer Goblin Gang
Minion Musketeer Goblin Gang Valkyrie
Goblin Gang Fireball Valkyrie Musketeer Minion Zap
Musketeer Fireball Balloon
Fireball Musketeer Minion Goblin Gang
Minion Fireball Balloon Musketeer
Fireball Goblin Gang Zap Valkyrie
Musketeer Minion
Fireball
Minion Valkyrie Musketeer
Fireball Musketeer Balloon
Zap Minion Goblin Gang Musketeer Fireball
Fireball Goblin Gang Musketeer Valkyrie
Valkyrie Fireball Goblin Gang
Fireball
Balloon Minion Musketeer Fireball Valkyrie
Fireball Valkyrie
Fireball Zap Goblin Gang Valkyrie
Minion Zap Valkyrie Fireball
Fireball Goblin Gang Valkyrie Minion Zap Musketeer
Minion Valkyrie Musketeer Goblin Gang
Fireball Zap
Musketeer Minion Goblin Gang
Musketeer Valkyrie Fireball
Valkyrie Minion Zap Musketeer
Valkyrie Minion Goblin Gang Zap
Valkyrie Musketeer Fireball
Minion Musketeer Zap Fireball
Minion Goblin Gang Musketeer
Goblin Gang Valkyrie Minion Musketeer
Musketeer Fireball Minion
Valkyrie Musketeer
Valkyrie Goblin Gang
Golem Musketeer Minion Valkyrie Balloon
Valkyrie Musketeer
Minion Goblin Gang Musketeer
Minion
Minion Goblin Gang Valkyrie Musketeer
Fireball Musketeer Valkyrie Minion Goblin Gang
Goblin Gang Musketeer Zap Minion Valkyrie
Goblin Gang Zap Musketeer Valkyrie Minion
Musketeer Goblin Gang Valkyrie
Fireball Valkyrie Minion Goblin Gang Zap
Minion Goblin Gang Musketeer Valkyrie Zap Fireball
Minion Musketeer Zap Goblin Gang Fireball
Valkyrie Minion Goblin Gang Musketeer Fireball
Valkyrie Goblin Gang Musketeer Fireball Minion
Zap Goblin Gang Musketeer
Minion Valkyrie Goblin Gang Zap
Minion Zap Goblin Gang Valkyrie
Minion Musketeer Zap Fireball
Minion Golem Goblin Gang Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Zap Goblin Gang Musketeer Minion Fireball
Goblin Gang
Zap Musketeer Goblin Gang Valkyrie Minion
Zap Goblin Gang Musketeer Valkyrie
Zap Minion Musketeer Fireball Goblin Gang
Zap Valkyrie Musketeer
Fireball Valkyrie Goblin Gang Musketeer
Goblin Gang Musketeer Valkyrie Minion
Goblin Gang Minion Musketeer Fireball
Fireball Musketeer Minion Balloon
Musketeer Valkyrie
Musketeer Goblin Gang
Fireball Musketeer Minion Balloon Zap
Goblin Gang Valkyrie Fireball Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord