Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Firecracker Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Firecracker Valkyrie Furnace

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Firecracker Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Elite Barbarians
Giant Snowball Minion Furnace
Zap Minion Firecracker Furnace
Barbarian Barrel Firecracker Elite Barbarians Valkyrie Furnace
The Log Firecracker Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Furnace
Earthquake Firecracker Furnace
Arrows Minion Firecracker Furnace
Royal Delivery Minion Firecracker Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Fireball Minion Firecracker Elite Barbarians Furnace
Poison Minion Firecracker Furnace
Lightning Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace
Rocket Elite Barbarians Valkyrie Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Firecracker Fireball Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Firecracker Fireball Valkyrie Furnace

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Firecracker Fireball Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Minion Firecracker Fireball

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Fireball Firecracker Mini P.E.K.K.A
Minion + Mini P.E.K.K.A
Firecracker + Zap Valkyrie
Elite Barbarians + Zap Fireball Valkyrie
+ Zap Elite Barbarians
+ Zap Minion
+ Elite Barbarians Firecracker
+

Khắc tinh   62 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Minion Valkyrie Firecracker
Valkyrie Zap Firecracker Fireball Furnace Minion
Zap Valkyrie Firecracker Furnace Fireball
Fireball Firecracker
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Minion Fireball Valkyrie Furnace
Fireball Firecracker
Furnace Firecracker Minion Elite Barbarians Valkyrie Fireball Mini P.E.K.K.A
Furnace Fireball Minion Zap Firecracker
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Fireball Elite Barbarians Firecracker Furnace
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Furnace Minion
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Elite Barbarians Furnace Minion
Valkyrie
Minion Zap Furnace Firecracker Fireball
Valkyrie Fireball Zap
Elite Barbarians Valkyrie Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Minion Elite Barbarians Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Minion Fireball Elite Barbarians Valkyrie
Furnace Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Minion
Minion Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Furnace Zap Minion Valkyrie Fireball Elite Barbarians
Furnace Fireball Elite Barbarians
Fireball Firecracker Furnace Minion
Minion Firecracker Fireball Elite Barbarians
Fireball Valkyrie Zap Firecracker
Minion Mini P.E.K.K.A
Fireball
Furnace Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie Minion
Fireball Furnace Firecracker
Minion Zap Fireball Furnace Elite Barbarians
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Fireball Valkyrie
Valkyrie Fireball Elite Barbarians Furnace Mini P.E.K.K.A
Fireball
Minion Furnace Valkyrie Firecracker Fireball
Fireball Furnace Elite Barbarians Valkyrie
Furnace Fireball Zap Elite Barbarians Valkyrie
Zap Minion Fireball Firecracker Furnace Valkyrie
Fireball Zap Minion Furnace Firecracker Valkyrie
Valkyrie Minion Furnace Firecracker
Fireball Zap
Minion Firecracker
Firecracker Fireball Valkyrie
Valkyrie Zap Minion Mini P.E.K.K.A
Elite Barbarians Valkyrie Zap Mini P.E.K.K.A Minion
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Fireball Furnace Elite Barbarians Firecracker
Minion Furnace Fireball Zap
Elite Barbarians Minion Firecracker Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie Minion
Firecracker Fireball Minion
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie
Valkyrie Furnace Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Minion
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie
Minion Elite Barbarians Furnace
Furnace Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Minion
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Minion
Fireball Minion Firecracker Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie Minion Furnace Zap
Zap Valkyrie Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Minion
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie
Fireball Zap Mini P.E.K.K.A Valkyrie Minion
Minion Furnace Elite Barbarians Valkyrie Firecracker Fireball Zap
Minion Zap Firecracker Fireball
Valkyrie Minion Fireball Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Fireball Minion
Zap Mini P.E.K.K.A Furnace Elite Barbarians
Minion Valkyrie Firecracker Furnace Zap
Zap Minion Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Furnace Valkyrie
Minion Fireball Zap Firecracker Furnace
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Zap Furnace Minion Firecracker Fireball
Furnace
Zap Furnace Valkyrie Minion Firecracker
Zap Firecracker Valkyrie
Zap Firecracker Fireball Furnace Minion
Zap Mini P.E.K.K.A Furnace Valkyrie Firecracker
Fireball Firecracker Valkyrie
Minion Valkyrie Mini P.E.K.K.A Firecracker Elite Barbarians
Furnace Minion Fireball Firecracker
Fireball Elite Barbarians Minion
Elite Barbarians Valkyrie
Firecracker
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians
Fireball Minion Furnace Zap
Fireball Firecracker Valkyrie Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord