Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Inferno Tower Baby Dragon Electro Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Baby Dragon Electro Dragon Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Baby Dragon Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Dragon Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Skeleton Army
Giant Snowball Minion Skeleton Army Baby Dragon Electro Dragon
Zap Minion Inferno Tower Skeleton Army
Barbarian Barrel Knight Inferno Tower Skeleton Army
The Log Skeleton Army
Earthquake Inferno Tower Skeleton Army
Arrows Minion Skeleton Army
Royal Delivery Knight Minion Skeleton Army Baby Dragon Electro Dragon
Fireball Minion Inferno Tower Skeleton Army Baby Dragon Electro Dragon
Poison Minion Inferno Tower Skeleton Army Electro Dragon
Lightning Knight Inferno Tower Baby Dragon Electro Dragon
Rocket Inferno Tower Electro Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Baby Dragon Electro Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Baby Dragon Electro Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Inferno Tower Skeleton Army Baby Dragon Golem

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Knight Minion Skeleton Army Baby Dragon Inferno Tower Electro Dragon Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Knight Minion Skeleton Army

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Knight Inferno Tower Golem Electro Dragon
Knight + Minion Inferno Tower Baby Dragon Zap Electro Dragon
Minion + Golem Knight Baby Dragon
Inferno Tower + Knight Zap Skeleton Army
+ Inferno Tower
+ Knight Minion Golem Electro Dragon
+ Golem Baby Dragon Zap Knight
+ Minion Electro Dragon Baby Dragon Zap

Khắc tinh   49 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Minion Electro Dragon Knight
Baby Dragon Inferno Tower Electro Dragon Minion Zap Skeleton Army Knight
Skeleton Army Zap Baby Dragon Electro Dragon Knight
Baby Dragon Knight Electro Dragon
Inferno Tower Golem Knight Skeleton Army Minion Baby Dragon
Baby Dragon Electro Dragon
Baby Dragon Minion Skeleton Army
Baby Dragon Electro Dragon Minion Zap
Electro Dragon Knight Baby Dragon Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Knight Minion
Skeleton Army Inferno Tower Minion Golem Knight
Baby Dragon Skeleton Army Electro Dragon
Baby Dragon Zap Minion
Knight Zap Baby Dragon Skeleton Army
Knight Electro Dragon Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Knight Minion
Baby Dragon Knight Skeleton Army Minion
Inferno Tower Skeleton Army Minion Knight
Minion Inferno Tower Baby Dragon Knight
Skeleton Army Inferno Tower Zap Electro Dragon Knight Minion
Electro Dragon Knight Baby Dragon
Minion Baby Dragon Electro Dragon
Baby Dragon Minion
Skeleton Army Electro Dragon Zap Baby Dragon
Skeleton Army Minion Knight Inferno Tower
Knight
Skeleton Army Inferno Tower Minion Knight
Knight
Skeleton Army Zap Minion Electro Dragon
Inferno Tower Knight Baby Dragon
Electro Dragon Skeleton Army Baby Dragon Inferno Tower
Minion Baby Dragon
Skeleton Army
Baby Dragon Inferno Tower Zap Skeleton Army Electro Dragon
Skeleton Army Minion Zap Electro Dragon Baby Dragon
Skeleton Army Minion Electro Dragon Baby Dragon Zap
Baby Dragon Minion Electro Dragon Skeleton Army Knight
Zap Baby Dragon Electro Dragon
Baby Dragon Minion Knight Electro Dragon Inferno Tower
Knight
Skeleton Army Inferno Tower Electro Dragon Knight Zap Minion
Skeleton Army Minion Inferno Tower Zap Knight Electro Dragon
Electro Dragon Knight Baby Dragon
Inferno Tower Minion Zap Electro Dragon
Inferno Tower Skeleton Army Minion Baby Dragon Knight
Knight Skeleton Army Minion Inferno Tower
Baby Dragon Minion Electro Dragon
Knight Inferno Tower Skeleton Army
Skeleton Army Knight Inferno Tower
Skeleton Army Golem Knight Electro Dragon Minion Inferno Tower
Inferno Tower Knight
Skeleton Army Inferno Tower Minion Knight
Inferno Tower Skeleton Army Minion Knight
Inferno Tower
Skeleton Army Knight Minion
Knight Minion Electro Dragon Baby Dragon
Knight Skeleton Army Electro Dragon Minion Zap Inferno Tower
Skeleton Army Electro Dragon Knight Baby Dragon Minion Zap
Knight Inferno Tower Skeleton Army
Knight Minion Baby Dragon Zap
Zap Baby Dragon Electro Dragon Skeleton Army Knight Minion
Minion Zap Electro Dragon Baby Dragon Skeleton Army
Knight Skeleton Army Inferno Tower Minion
Skeleton Army Knight Minion Baby Dragon
Skeleton Army Inferno Tower Electro Dragon Zap
Skeleton Army Minion Knight Baby Dragon Zap
Zap Electro Dragon Minion Baby Dragon Skeleton Army Inferno Tower Knight
Minion Inferno Tower Baby Dragon Electro Dragon Zap
Minion Knight Inferno Tower Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Electro Dragon Baby Dragon Minion Skeleton Army Knight
Knight Baby Dragon
Zap Skeleton Army Electro Dragon Knight Minion Baby Dragon
Baby Dragon Zap Electro Dragon Knight
Zap Baby Dragon Minion Electro Dragon
Knight Zap Electro Dragon Baby Dragon
Knight Electro Dragon Baby Dragon
Skeleton Army Knight Minion Inferno Tower Baby Dragon
Baby Dragon Minion Electro Dragon
Skeleton Army Minion Baby Dragon
Skeleton Army
Knight
Minion Baby Dragon Zap
Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord