Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn.

Bạn không có đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn. Nó có thể là một công trình sinh sản, Elixir collector hoặc các đơn vị chậm, bạn có thể đặt ở phía sau để buộc đối thủ thực hiện động tác đầu tiên. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Còn thiếu

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel Miner

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel Miner
Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel
Zap Minion Horde Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel
Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel
The Log Skeleton Army Goblin Barrel
Earthquake Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel
Royal Delivery Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel
Fireball Minion Horde Inferno Tower Goblin Barrel
Poison Minion Horde Inferno Tower Skeleton Army
Lightning Inferno Tower
Rocket Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Skeleton Army Miner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Zap Skeleton Army Goblin Barrel Miner Fireball Minion Horde Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 The Log Zap Skeleton Army Goblin Barrel

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Miner Minion Horde Inferno Tower The Log
Minion Horde + Miner Zap Skeleton Army Goblin Barrel
Fireball + Zap The Log Miner
Inferno Tower + Zap The Log Skeleton Army
+ Inferno Tower Minion Horde Goblin Barrel Miner
+ Miner Skeleton Army Minion Horde
+ Fireball Inferno Tower Zap
+ Goblin Barrel Minion Horde Zap Skeleton Army Fireball

Khắc tinh   57 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log Minion Horde Skeleton Army Zap Inferno Tower Fireball
The Log Zap Skeleton Army Fireball Minion Horde
Fireball Miner The Log
Minion Horde Inferno Tower Fireball Miner Goblin Barrel Skeleton Army
Skeleton Army Fireball The Log Minion Horde
Minion Horde Fireball Zap
Minion Horde The Log Skeleton Army Fireball
Minion Horde Skeleton Army Inferno Tower The Log
Skeleton Army Minion Horde The Log Inferno Tower
Skeleton Army The Log
Zap Minion Horde Fireball
The Log Zap Fireball Miner Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde Inferno Tower Miner
Minion Horde Miner Fireball Skeleton Army The Log
Inferno Tower Skeleton Army Minion Horde The Log
Minion Horde Inferno Tower
Minion Horde Skeleton Army Inferno Tower The Log Zap Fireball
Fireball Miner The Log Goblin Barrel
Fireball Minion Horde
Fireball Minion Horde Zap The Log Skeleton Army
Inferno Tower Minion Horde Skeleton Army
Fireball
Skeleton Army Minion Horde Inferno Tower
Fireball Goblin Barrel The Log Miner
Inferno Tower Miner Fireball The Log
Fireball Minion Horde Skeleton Army The Log Inferno Tower
Fireball Miner Goblin Barrel
Fireball The Log
Fireball Minion Horde Skeleton Army
Fireball The Log Inferno Tower Skeleton Army Minion Horde Zap
Zap The Log Skeleton Army Fireball Minion Horde
The Log Fireball Skeleton Army Minion Horde Zap
Skeleton Army The Log
Fireball Zap Minion Horde The Log
Inferno Tower Minion Horde
Fireball
Minion Horde Skeleton Army Inferno Tower The Log Zap Miner
Skeleton Army Minion Horde The Log Inferno Tower Zap
Fireball The Log
Minion Horde Inferno Tower Fireball Zap
Skeleton Army Minion Horde Inferno Tower Miner
Skeleton Army Inferno Tower Minion Horde The Log
Minion Horde Fireball
Skeleton Army Miner Inferno Tower
Skeleton Army Minion Horde Inferno Tower
Skeleton Army Minion Horde Inferno Tower Goblin Barrel Miner
Inferno Tower Minion Horde
Skeleton Army Inferno Tower Minion Horde The Log
Minion Horde Inferno Tower Skeleton Army
Skeleton Army The Log
The Log Miner Fireball Goblin Barrel
Skeleton Army Inferno Tower Minion Horde Zap
Zap Minion Horde Skeleton Army
Inferno Tower Skeleton Army
Fireball Zap The Log
Fireball Zap Minion Horde Skeleton Army
Zap Minion Horde Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Fireball Minion Horde Inferno Tower
Skeleton Army The Log Minion Horde Fireball
Inferno Tower Skeleton Army Minion Horde Zap The Log
Minion Horde Skeleton Army The Log Zap
Minion Horde Zap Miner Skeleton Army Inferno Tower
Inferno Tower Minion Horde Fireball Zap
Minion Horde Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap The Log Skeleton Army Fireball
The Log
The Log Zap Skeleton Army Minion Horde
The Log Zap
Zap Fireball Minion Horde
The Log Zap
Fireball The Log
Skeleton Army Inferno Tower Minion Horde Miner
Fireball Minion Horde
Fireball The Log
Fireball Skeleton Army
Fireball
Skeleton Army Minion Horde
The Log
Fireball The Log Zap
Fireball Minion Horde
Zap Skeleton Army Fireball Minion Horde Miner
Fireball The Log Zap
Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord