Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Inferno Tower Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Lumberjack Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Lumberjack Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Skeleton Army
Giant Snowball Goblin Gang Skeleton Army Lumberjack
Zap Goblin Gang Inferno Tower Skeleton Army
Barbarian Barrel Goblin Gang Inferno Tower Skeleton Army Lumberjack Electro Wizard
The Log Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Lumberjack
Earthquake Goblin Gang Inferno Tower Skeleton Army
Arrows Goblin Gang Skeleton Army
Royal Delivery Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Lumberjack Electro Wizard
Fireball Goblin Gang Inferno Tower Skeleton Army Lumberjack Electro Wizard
Poison Goblin Gang Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard
Lightning Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Lumberjack Electro Wizard
Rocket Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Skeleton Army

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap The Log Goblin Gang Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Lumberjack Electro Wizard Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap The Log Goblin Gang Skeleton Army

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Inferno Tower The Log
Goblin Gang + Skeleton Army Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A + Zap The Log Skeleton Army
Inferno Tower + Zap The Log Skeleton Army Goblin Gang
+ Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
+ Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Zap
+
+ Zap

Khắc tinh   50 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard The Log
Electro Wizard Goblin Gang The Log Skeleton Army Inferno Tower Zap
Zap The Log Goblin Gang Skeleton Army Electro Wizard Lumberjack
The Log Electro Wizard
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Skeleton Army Goblin Gang Lumberjack
Electro Wizard
Electro Wizard The Log Skeleton Army Mini P.E.K.K.A
Zap Goblin Gang Electro Wizard
The Log Lumberjack Skeleton Army Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
Inferno Tower Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Electro Wizard The Log Lumberjack
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Goblin Gang The Log Electro Wizard Inferno Tower
The Log Skeleton Army
Zap Goblin Gang Electro Wizard
The Log Electro Wizard Skeleton Army Goblin Gang Zap
Goblin Gang Lumberjack Mini P.E.K.K.A Skeleton Army
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Skeleton Army Electro Wizard Lumberjack Inferno Tower
Goblin Gang The Log Lumberjack Skeleton Army Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Skeleton Army Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Lumberjack The Log Goblin Gang
Electro Wizard Goblin Gang Inferno Tower
Inferno Tower Skeleton Army Lumberjack Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Electro Wizard Zap The Log
Electro Wizard The Log
Electro Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Goblin Gang Zap The Log Skeleton Army
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Lumberjack Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Lumberjack Electro Wizard
Electro Wizard The Log
Skeleton Army Electro Wizard Zap Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A The Log Goblin Gang Lumberjack Electro Wizard Inferno Tower
Skeleton Army The Log Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Goblin Gang
Electro Wizard The Log
Skeleton Army
Goblin Gang The Log Inferno Tower Zap Electro Wizard Lumberjack Skeleton Army
Zap Skeleton Army Electro Wizard The Log
The Log Skeleton Army Electro Wizard Goblin Gang Zap Lumberjack
Goblin Gang Electro Wizard The Log Lumberjack Skeleton Army
Zap The Log Electro Wizard
Goblin Gang Inferno Tower Electro Wizard
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Zap Electro Wizard Lumberjack The Log Inferno Tower
Skeleton Army Inferno Tower The Log Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Electro Wizard Zap
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A The Log Lumberjack
Electro Wizard Inferno Tower Zap
Inferno Tower Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Goblin Gang
Skeleton Army Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Electro Wizard The Log Inferno Tower
Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Electro Wizard Lumberjack Skeleton Army
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Goblin Gang Inferno Tower
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Lumberjack
Inferno Tower Skeleton Army Goblin Gang Electro Wizard The Log
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Inferno Tower Lumberjack Electro Wizard
Lumberjack Skeleton Army Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Goblin Gang The Log
The Log Electro Wizard Goblin Gang Lumberjack
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Skeleton Army Inferno Tower Zap Lumberjack
Zap Lumberjack Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Skeleton Army
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Inferno Tower Skeleton Army Lumberjack Electro Wizard
Goblin Gang Lumberjack Zap Mini P.E.K.K.A The Log Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Zap Lumberjack Skeleton Army
Electro Wizard Zap Skeleton Army Goblin Gang
Skeleton Army Electro Wizard Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Lumberjack Inferno Tower
Skeleton Army Goblin Gang Mini P.E.K.K.A The Log Lumberjack Electro Wizard
Skeleton Army Inferno Tower Electro Wizard Goblin Gang The Log Lumberjack Mini P.E.K.K.A Zap
Electro Wizard Lumberjack Skeleton Army Goblin Gang The Log Zap
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Zap Inferno Tower Lumberjack Skeleton Army Goblin Gang
Inferno Tower Electro Wizard Zap
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Lumberjack Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Electro Wizard The Log Goblin Gang Skeleton Army
The Log Electro Wizard Goblin Gang
The Log Skeleton Army Zap Electro Wizard Lumberjack Goblin Gang
The Log Zap Electro Wizard Goblin Gang Lumberjack
Zap Electro Wizard Goblin Gang
The Log Zap Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Goblin Gang Electro Wizard Lumberjack The Log
Goblin Gang Lumberjack Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Inferno Tower Electro Wizard
Goblin Gang Electro Wizard
Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard
The Log
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Lumberjack
The Log Zap Electro Wizard
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord