Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Minion Horde Musketeer Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Elite Barbarians

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians
Giant Snowball Goblin Gang Minion Horde Musketeer
Zap Goblin Gang Minion Horde
Barbarian Barrel Goblin Gang Elite Barbarians Musketeer Wizard
The Log Goblin Gang Elite Barbarians Musketeer
Earthquake Goblin Gang
Arrows Goblin Gang Minion Horde
Royal Delivery Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Musketeer Wizard
Fireball Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Musketeer Wizard
Poison Goblin Gang Minion Horde Musketeer Wizard
Lightning Elite Barbarians Musketeer Wizard
Rocket Minion Horde Elite Barbarians Musketeer Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard The Log

Ladder info Thang

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde Musketeer Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Zap The Log Goblin Gang Musketeer Minion Horde Wizard Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Mirror Zap The Log Goblin Gang

Sự hiệp lực   4 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Minion Horde The Log
Goblin Gang +
Minion Horde + Mirror Zap
Elite Barbarians + Zap The Log
+
+
+ Minion Horde The Log
+ Elite Barbarians Mirror Zap

Khắc tinh   51 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log
Musketeer Minion Horde Wizard The Log Goblin Gang Zap
Wizard Zap The Log Goblin Gang Minion Horde
The Log
Wizard Minion Horde Elite Barbarians Musketeer Goblin Gang
Musketeer Wizard
Wizard Musketeer Elite Barbarians The Log Minion Horde
Wizard Minion Horde Goblin Gang Zap Musketeer
Minion Horde Wizard Goblin Gang The Log Elite Barbarians
Elite Barbarians Minion Horde The Log Wizard Musketeer Goblin Gang
Elite Barbarians Wizard Goblin Gang Musketeer Minion Horde The Log
Wizard The Log
Wizard Musketeer Zap Goblin Gang Minion Horde
The Log Musketeer Goblin Gang Zap Wizard
Minion Horde Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Musketeer
Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Musketeer
Minion Horde The Log Musketeer Elite Barbarians Goblin Gang
Minion Horde Elite Barbarians Musketeer The Log Goblin Gang
Minion Horde Wizard Musketeer Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang The Log Wizard Zap Musketeer Elite Barbarians
Musketeer The Log Wizard Elite Barbarians
Goblin Gang Musketeer Wizard Minion Horde
Minion Horde Musketeer Elite Barbarians
Zap Wizard Minion Horde The Log Goblin Gang
Minion Horde Musketeer
Elite Barbarians Minion Horde Musketeer
Musketeer The Log
Zap Minion Horde Musketeer Goblin Gang Elite Barbarians
Elite Barbarians Wizard Goblin Gang The Log Musketeer
Wizard Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang The Log
Musketeer The Log
Minion Horde Elite Barbarians Wizard
Goblin Gang Wizard The Log Elite Barbarians Minion Horde Zap
Wizard The Log Zap Minion Horde
Goblin Gang The Log Zap Musketeer Wizard Minion Horde
Wizard Musketeer Goblin Gang The Log
Zap Minion Horde Wizard The Log
Musketeer Goblin Gang Minion Horde Wizard
Musketeer Wizard
Minion Horde Musketeer Zap The Log
Minion Horde Elite Barbarians The Log Zap Goblin Gang
Musketeer Wizard Elite Barbarians The Log
Musketeer Wizard Minion Horde Zap
Minion Horde Elite Barbarians Musketeer Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Musketeer Elite Barbarians The Log
Musketeer Wizard Minion Horde
Elite Barbarians Musketeer
Minion Horde Elite Barbarians Goblin Gang
Minion Horde Wizard Elite Barbarians Musketeer
Minion Horde Elite Barbarians Musketeer
Minion Horde The Log Musketeer Goblin Gang Elite Barbarians
Minion Horde Elite Barbarians
The Log Musketeer Goblin Gang
The Log Musketeer Goblin Gang Wizard
Elite Barbarians Goblin Gang Musketeer Minion Horde Zap
Musketeer Wizard Goblin Gang Zap Minion Horde Elite Barbarians
Goblin Gang Musketeer Elite Barbarians Wizard
Zap Goblin Gang The Log
Musketeer Elite Barbarians Minion Horde Zap Goblin Gang Wizard
Minion Horde Musketeer Zap Wizard Goblin Gang
Elite Barbarians Wizard Minion Horde Goblin Gang Musketeer
Goblin Gang The Log Musketeer Minion Horde Elite Barbarians
Musketeer Zap Wizard The Log Elite Barbarians Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang Wizard The Log Zap
Minion Horde Elite Barbarians Zap Goblin Gang
Minion Horde Musketeer Zap Wizard
Goblin Gang Wizard Elite Barbarians Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard The Log Zap Musketeer Goblin Gang
The Log Wizard Goblin Gang
Wizard The Log Zap Goblin Gang Musketeer Minion Horde
The Log Wizard Zap Musketeer Goblin Gang
Zap Minion Horde Musketeer Wizard Goblin Gang
The Log Zap Musketeer Wizard
The Log Musketeer Wizard Goblin Gang
Musketeer Goblin Gang Wizard Elite Barbarians Minion Horde
Musketeer Goblin Gang Wizard Minion Horde
Elite Barbarians Musketeer
Musketeer Elite Barbarians Minion Horde
The Log Wizard
Elite Barbarians Goblin Gang Musketeer
The Log Zap Musketeer
Goblin Gang Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord