Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Furnace Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Furnace Baby Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Hog Rider
Zap
Tornado Hog Rider
The Log Furnace
Arrows
Fireball Musketeer Furnace
Poison Musketeer Furnace
Lightning Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Furnace Baby Dragon
Rocket Musketeer Hog Rider Valkyrie Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Furnace Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Valkyrie Furnace Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Furnace Baby Dragon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Zap Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Mini P.E.K.K.A
Fireball + Zap Hog Rider
Mini P.E.K.K.A + Zap Baby Dragon Hog Rider
Musketeer + Valkyrie Baby Dragon Hog Rider
+ Zap Fireball Furnace Mini P.E.K.K.A Valkyrie Musketeer Baby Dragon
+ Musketeer Hog Rider
+ Hog Rider
+ Musketeer Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Khắc tinh   63 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Furnace Baby Dragon Zap Fireball Musketeer
Zap Valkyrie Baby Dragon Fireball Furnace
Fireball Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Hog Rider Musketeer Fireball Valkyrie Baby Dragon Furnace
Furnace Baby Dragon Mini P.E.K.K.A Musketeer Fireball Valkyrie
Furnace Fireball Baby Dragon Musketeer Zap
Valkyrie Furnace Mini P.E.K.K.A Fireball Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Musketeer Furnace
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Musketeer
Valkyrie Baby Dragon
Musketeer Fireball Baby Dragon Zap Furnace
Valkyrie Musketeer Baby Dragon Fireball Zap
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Musketeer
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Musketeer
Musketeer Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Fireball Valkyrie
Furnace Mini P.E.K.K.A Musketeer
Valkyrie Baby Dragon Musketeer
Mini P.E.K.K.A Furnace Fireball Valkyrie Musketeer Zap
Musketeer Furnace Baby Dragon Fireball Hog Rider
Fireball Furnace Baby Dragon Musketeer
Fireball Zap Valkyrie Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Musketeer
Fireball
Furnace Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie
Fireball Musketeer Furnace
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Fireball Musketeer Baby Dragon
Fireball Valkyrie Furnace Baby Dragon Mini P.E.K.K.A
Fireball
Musketeer Valkyrie Furnace Fireball Baby Dragon
Fireball Furnace Valkyrie
Fireball Furnace Valkyrie Zap Baby Dragon
Zap Fireball Baby Dragon Valkyrie Furnace
Fireball Valkyrie Furnace Baby Dragon Zap Musketeer
Baby Dragon Valkyrie Furnace Musketeer
Zap Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Musketeer
Fireball Musketeer Valkyrie
Valkyrie Musketeer Zap Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Zap Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Furnace Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Baby Dragon
Musketeer Furnace Zap Fireball
Baby Dragon Mini P.E.K.K.A Musketeer
Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie
Fireball Baby Dragon Musketeer
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Musketeer
Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Hog Rider Musketeer Furnace
Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie
Musketeer Furnace
Mini P.E.K.K.A Furnace
Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie
Fireball Musketeer Valkyrie Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Furnace Valkyrie Zap Musketeer
Zap Baby Dragon Musketeer Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie
Fireball Valkyrie Mini P.E.K.K.A Zap Baby Dragon
Furnace Fireball Zap Baby Dragon Valkyrie Musketeer
Zap Musketeer Baby Dragon Fireball
Valkyrie Musketeer Mini P.E.K.K.A Fireball
Valkyrie Fireball Baby Dragon Musketeer Mini P.E.K.K.A
Furnace Mini P.E.K.K.A Musketeer Zap
Valkyrie Zap Furnace Baby Dragon
Zap Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Furnace Valkyrie
Furnace Baby Dragon Zap Fireball Musketeer
Valkyrie Furnace Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Furnace Valkyrie Zap Fireball Musketeer
Baby Dragon Furnace
Furnace Zap Valkyrie Baby Dragon Musketeer
Baby Dragon Zap Valkyrie Musketeer
Zap Baby Dragon Musketeer Fireball Furnace
Zap Baby Dragon Mini P.E.K.K.A Furnace Valkyrie Musketeer
Fireball Musketeer Baby Dragon Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Musketeer Baby Dragon Valkyrie
Musketeer Baby Dragon Furnace Fireball
Fireball Baby Dragon Valkyrie
Fireball Musketeer Baby Dragon
Musketeer Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Musketeer
Fireball Baby Dragon Musketeer Zap Furnace
Baby Dragon
Zap Musketeer Furnace Fireball
Musketeer Valkyrie Mini P.E.K.K.A
Zap Fireball
Musketeer Valkyrie Mini P.E.K.K.A Fireball

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord