Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Minion Goblin Gang Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Executioner P.E.K.K.A Fisherman

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Goblin Gang P.E.K.K.A

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Goblin Gang Fisherman
Giant Snowball Fire Spirits Minion Goblin Gang Fisherman
Zap Fire Spirits Minion Goblin Gang Fisherman
Barbarian Barrel Fire Spirits Goblin Gang Executioner
The Log Fire Spirits Goblin Gang Fisherman
Earthquake Goblin Gang
Arrows Fire Spirits Minion Goblin Gang
Royal Delivery Fire Spirits Minion Goblin Gang Executioner P.E.K.K.A Fisherman
Fireball Minion Goblin Gang Executioner Fisherman
Poison Minion Goblin Gang Executioner Fisherman
Lightning Executioner Fisherman
Rocket Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits Fireball Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Fireball Executioner

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Executioner P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Minion Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Minion Goblin Gang Fisherman Fireball Executioner P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Fire Spirits Minion Goblin Gang

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball P.E.K.K.A Fire Spirits Executioner
Fire Spirits + Zap P.E.K.K.A
Minion + P.E.K.K.A
Goblin Gang +
+ Zap
+ P.E.K.K.A Zap
+ Zap Executioner Fire Spirits Minion Fisherman
+ P.E.K.K.A

Khắc tinh   60 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Executioner Fireball
Executioner Minion Zap Goblin Gang Fire Spirits Fireball
Executioner Goblin Gang Zap Fireball Fire Spirits
Fireball Fisherman
P.E.K.K.A Executioner Minion Goblin Gang Fireball
Fireball Executioner
Fire Spirits Executioner Minion Fireball P.E.K.K.A
Executioner Fireball Fire Spirits Goblin Gang Zap Minion
P.E.K.K.A Goblin Gang Fireball Executioner
P.E.K.K.A Goblin Gang Fisherman Minion
P.E.K.K.A Goblin Gang Executioner Fire Spirits Minion
Executioner
Minion Zap Goblin Gang Fireball Fire Spirits Executioner
Fire Spirits Zap Executioner Fireball Goblin Gang
P.E.K.K.A Goblin Gang Executioner
Goblin Gang P.E.K.K.A Minion Fire Spirits
Goblin Gang Minion Executioner P.E.K.K.A Fireball Fire Spirits
P.E.K.K.A Executioner Fisherman Goblin Gang Minion Fire Spirits
Minion Goblin Gang P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Goblin Gang Fireball Zap Executioner Fire Spirits Minion Fisherman
Executioner Fireball
Fireball Minion Fire Spirits Goblin Gang Executioner
Minion Fireball P.E.K.K.A
Fireball P.E.K.K.A Zap Goblin Gang Executioner Fire Spirits
P.E.K.K.A Minion
Fireball
P.E.K.K.A Minion Fisherman
Executioner Fireball
Minion Zap Fire Spirits Goblin Gang Fireball
Fireball Executioner Goblin Gang
Fire Spirits Executioner Fireball Goblin Gang P.E.K.K.A
Fireball
Minion Executioner P.E.K.K.A Fireball
Fireball Fire Spirits P.E.K.K.A
Fireball Goblin Gang Executioner P.E.K.K.A Zap Fire Spirits
Minion Zap Executioner Fire Spirits Fireball
Goblin Gang Fire Spirits Fireball Minion Zap Executioner
Executioner Fire Spirits Minion Goblin Gang
Fireball Zap Executioner Fire Spirits
Executioner Minion Goblin Gang
Executioner Fireball
Zap Fisherman Minion P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Goblin Gang Minion Fire Spirits Zap Fisherman
Executioner Fireball
Minion Fireball Zap Executioner Fire Spirits
P.E.K.K.A Minion Goblin Gang
P.E.K.K.A Goblin Gang Minion Executioner
Executioner Fireball Minion
Fisherman P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Executioner Goblin Gang
P.E.K.K.A Minion Executioner
P.E.K.K.A Fisherman Executioner
P.E.K.K.A Minion Goblin Gang
P.E.K.K.A Fisherman Minion
Fire Spirits Fisherman Goblin Gang P.E.K.K.A Executioner Minion
Fireball Fire Spirits Minion Goblin Gang Executioner
Goblin Gang P.E.K.K.A Executioner Minion Fire Spirits Zap
Goblin Gang Fisherman Executioner Minion Zap P.E.K.K.A
Goblin Gang Executioner P.E.K.K.A
Fireball Fisherman Zap Executioner Minion Goblin Gang
Executioner Minion Fireball Goblin Gang Fire Spirits Zap P.E.K.K.A
Minion Zap Fire Spirits Fireball Goblin Gang
P.E.K.K.A Executioner Fire Spirits Fireball Goblin Gang Minion
Goblin Gang Executioner Minion Fire Spirits Fireball P.E.K.K.A
Fisherman P.E.K.K.A Zap Goblin Gang
Minion Executioner Zap Goblin Gang
Minion P.E.K.K.A Zap Fire Spirits Goblin Gang
Minion Executioner Fireball Zap
P.E.K.K.A Minion Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Executioner Fire Spirits Fireball Goblin Gang Minion
Executioner Goblin Gang Fire Spirits
Executioner Zap Fire Spirits Goblin Gang Minion
Executioner Zap Fire Spirits Goblin Gang
Executioner Zap Goblin Gang Minion Fire Spirits Fireball
Fire Spirits Zap Executioner
Executioner Fireball Fire Spirits Goblin Gang
Minion Goblin Gang Executioner Fire Spirits
Goblin Gang Minion Executioner Fire Spirits Fireball
Fireball Minion
Fire Spirits Executioner
Goblin Gang
Fireball Executioner Minion Fire Spirits Zap
Fireball Executioner Fire Spirits Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord