Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Godly!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Dart Goblin P.E.K.K.A Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bandit
Giant Snowball
Zap Dart Goblin Bandit
Barbarian Barrel Dart Goblin Wizard Bandit Electro Wizard
The Log Dart Goblin Bandit
Earthquake
Arrows Dart Goblin
Royal Delivery Dart Goblin Wizard P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
Fireball Dart Goblin Wizard Bandit Electro Wizard
Poison Dart Goblin Wizard Electro Wizard
Lightning Wizard Bandit Electro Wizard
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Wizard Tornado

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Tornado P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Wizard Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Dart Goblin Tornado Bandit Fireball Electro Wizard Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Dart Goblin Tornado Bandit

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Tornado P.E.K.K.A Electro Wizard Dart Goblin Bandit
Dart Goblin + Zap P.E.K.K.A Bandit
Fireball + Zap Tornado
Wizard + Tornado P.E.K.K.A Bandit
+ Zap Fireball Wizard Electro Wizard P.E.K.K.A
+ Zap Electro Wizard Bandit Wizard Tornado Dart Goblin
+ P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard Dart Goblin Zap
+ P.E.K.K.A Zap Tornado Bandit

Khắc tinh   60 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Bandit Tornado Electro Wizard Dart Goblin
Electro Wizard Zap Dart Goblin Fireball Tornado Wizard
Tornado Zap Electro Wizard Wizard Fireball
Fireball Bandit Dart Goblin Electro Wizard
Wizard P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Fireball Electro Wizard Wizard
Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard Fireball Tornado
Wizard Fireball Zap Tornado Electro Wizard
P.E.K.K.A Wizard Electro Wizard Fireball
P.E.K.K.A Wizard Electro Wizard
P.E.K.K.A Tornado Electro Wizard Wizard
Wizard
Wizard Tornado Zap Fireball Electro Wizard Dart Goblin
Bandit Wizard Zap Electro Wizard Tornado Dart Goblin Fireball
Wizard P.E.K.K.A
Dart Goblin Bandit P.E.K.K.A Tornado Electro Wizard
Fireball Tornado Electro Wizard Dart Goblin P.E.K.K.A Bandit
Tornado P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
Electro Wizard Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard P.E.K.K.A Fireball Zap Wizard Dart Goblin Tornado Bandit
Dart Goblin Electro Wizard Wizard Fireball Bandit
Fireball Wizard Dart Goblin Tornado Electro Wizard
Bandit Dart Goblin P.E.K.K.A Fireball
Fireball Electro Wizard P.E.K.K.A Wizard Zap Tornado
P.E.K.K.A
Fireball
Tornado P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Electro Wizard
Zap Dart Goblin Electro Wizard Fireball
Bandit Tornado Wizard Electro Wizard Fireball
Wizard Fireball Tornado Electro Wizard P.E.K.K.A
Fireball
P.E.K.K.A Dart Goblin Electro Wizard Fireball
Fireball Wizard Tornado P.E.K.K.A
Fireball P.E.K.K.A Wizard Electro Wizard Tornado Zap
Wizard Zap Tornado Electro Wizard Dart Goblin Fireball
Electro Wizard Fireball Tornado Wizard Zap Dart Goblin
Wizard Tornado Electro Wizard Dart Goblin
Tornado Zap Fireball Wizard Electro Wizard
Wizard Dart Goblin Tornado Electro Wizard
Fireball Bandit Wizard
Bandit P.E.K.K.A Zap Electro Wizard Tornado
Electro Wizard Bandit Zap P.E.K.K.A
Electro Wizard Wizard Fireball Tornado Bandit Dart Goblin
Wizard Electro Wizard Fireball Zap Tornado Dart Goblin
P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
Wizard Dart Goblin Fireball Electro Wizard
Electro Wizard Bandit Dart Goblin P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard Tornado
P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Tornado
Electro Wizard P.E.K.K.A Tornado
Electro Wizard Tornado Bandit Dart Goblin P.E.K.K.A
Dart Goblin Electro Wizard Fireball Bandit Tornado Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Bandit Zap
Wizard Electro Wizard Bandit P.E.K.K.A Zap
Wizard Tornado P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Zap Dart Goblin
Zap Fireball Electro Wizard P.E.K.K.A Wizard Tornado Dart Goblin Bandit
Electro Wizard Zap Tornado Dart Goblin Fireball Wizard
P.E.K.K.A Fireball Tornado Electro Wizard Wizard Bandit
Tornado Fireball P.E.K.K.A Bandit Dart Goblin Electro Wizard
Electro Wizard Tornado Wizard P.E.K.K.A Dart Goblin Zap
Dart Goblin Electro Wizard Tornado Wizard Zap
Electro Wizard P.E.K.K.A Zap
Electro Wizard Dart Goblin Tornado Zap Wizard Fireball
P.E.K.K.A Bandit Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Tornado Electro Wizard Zap Fireball Dart Goblin
Dart Goblin Wizard Bandit Electro Wizard
Wizard Zap Electro Wizard Tornado Dart Goblin Bandit
Zap Tornado Wizard Electro Wizard Dart Goblin Bandit
Electro Wizard Zap Tornado Fireball Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Zap Tornado Electro Wizard Wizard
Fireball Wizard Bandit Tornado Dart Goblin Electro Wizard
Bandit Dart Goblin Wizard Tornado Electro Wizard
Wizard Dart Goblin Fireball Tornado Electro Wizard
Dart Goblin Fireball
Dart Goblin Electro Wizard
Dart Goblin Wizard Tornado
Bandit Tornado Dart Goblin Electro Wizard
Fireball Bandit Zap Electro Wizard
Fireball Dart Goblin Bandit Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord