Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Baby Dragon Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Knight Valkyrie Baby Dragon Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Goblin Gang Hog Rider Valkyrie Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Hog Rider Inferno Dragon
Giant Snowball Bats Goblin Gang Hog Rider Baby Dragon Inferno Dragon
Zap Bats Goblin Gang Inferno Dragon
Barbarian Barrel Knight Goblin Gang Valkyrie
The Log Goblin Gang Hog Rider
Earthquake Goblin Gang Hog Rider
Arrows Bats Goblin Gang
Royal Delivery Bats Knight Goblin Gang Hog Rider Valkyrie Baby Dragon Inferno Dragon
Fireball Goblin Gang Hog Rider Baby Dragon Inferno Dragon
Poison Bats Goblin Gang
Lightning Knight Valkyrie Baby Dragon Inferno Dragon
Rocket Hog Rider Valkyrie Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Valkyrie Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Knight Valkyrie Baby Dragon Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Knight Goblin Gang Hog Rider Valkyrie Baby Dragon Inferno Dragon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Bats Knight Goblin Gang

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Knight
Bats + Knight Hog Rider Valkyrie
Knight + Goblin Gang Hog Rider Bats Baby Dragon Zap Inferno Dragon
Goblin Gang + Knight
+ Zap Knight Bats Valkyrie Baby Dragon
+ Hog Rider Bats
+ Knight Hog Rider
+ Knight

Khắc tinh   42 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Knight Valkyrie Bats
Valkyrie Goblin Gang Bats Knight Zap Baby Dragon
Goblin Gang Valkyrie Zap Baby Dragon Knight
Knight Baby Dragon
Knight Bats Goblin Gang Hog Rider Inferno Dragon Valkyrie Baby Dragon
Baby Dragon Inferno Dragon
Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Zap Goblin Gang
Valkyrie Knight Goblin Gang Baby Dragon
Goblin Gang Inferno Dragon Bats Knight
Valkyrie Knight Goblin Gang
Baby Dragon Valkyrie
Zap Baby Dragon Inferno Dragon Goblin Gang Bats
Valkyrie Goblin Gang Knight Baby Dragon Zap
Valkyrie Knight Goblin Gang
Goblin Gang Valkyrie Knight Inferno Dragon Bats
Knight Baby Dragon Goblin Gang Bats Valkyrie
Bats Knight Inferno Dragon Goblin Gang
Inferno Dragon Goblin Gang Valkyrie Knight Baby Dragon Bats
Goblin Gang Knight Zap Valkyrie
Hog Rider Baby Dragon Knight
Bats Goblin Gang Baby Dragon
Baby Dragon
Goblin Gang Baby Dragon Zap Valkyrie
Bats Knight Inferno Dragon
Knight
Inferno Dragon Valkyrie Knight Bats
Knight Hog Rider
Zap Goblin Gang Bats
Valkyrie Knight Baby Dragon Goblin Gang
Valkyrie Goblin Gang Baby Dragon
Valkyrie Baby Dragon
Valkyrie
Zap Baby Dragon Goblin Gang Valkyrie
Zap Bats Valkyrie Baby Dragon
Goblin Gang Zap Valkyrie Baby Dragon Bats
Baby Dragon Valkyrie Knight Bats Goblin Gang
Zap Baby Dragon
Baby Dragon Knight Goblin Gang Inferno Dragon
Valkyrie Knight
Valkyrie Knight Inferno Dragon Zap
Valkyrie Knight Goblin Gang Zap
Valkyrie Baby Dragon Knight
Zap Bats Inferno Dragon
Bats Baby Dragon Inferno Dragon Goblin Gang Knight
Goblin Gang Knight Valkyrie
Baby Dragon
Knight Inferno Dragon Valkyrie
Knight Goblin Gang Inferno Dragon Valkyrie
Knight Valkyrie Hog Rider Inferno Dragon
Inferno Dragon Knight Valkyrie
Inferno Dragon Goblin Gang Knight Bats
Inferno Dragon Knight Bats
Knight Goblin Gang Bats Valkyrie
Knight Bats Valkyrie Baby Dragon Goblin Gang
Knight Goblin Gang Valkyrie Bats Zap
Knight Bats Inferno Dragon Baby Dragon Valkyrie Zap Goblin Gang
Knight Valkyrie Goblin Gang
Knight Goblin Gang Zap Valkyrie Baby Dragon
Zap Baby Dragon Valkyrie Goblin Gang Knight
Zap Baby Dragon Bats Goblin Gang
Valkyrie Knight Goblin Gang
Goblin Gang Valkyrie Knight Baby Dragon
Zap Goblin Gang
Valkyrie Zap Baby Dragon Bats Goblin Gang Knight
Zap Valkyrie Baby Dragon Goblin Gang Knight
Inferno Dragon Bats Zap Baby Dragon
Goblin Gang Valkyrie Bats Knight Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Zap Valkyrie Bats Goblin Gang Knight
Bats Goblin Gang Baby Dragon Knight
Zap Bats Baby Dragon Valkyrie Knight Goblin Gang
Baby Dragon Zap Valkyrie Knight Goblin Gang
Baby Dragon Zap Goblin Gang Bats
Knight Zap Baby Dragon Valkyrie
Goblin Gang Knight Baby Dragon Valkyrie
Knight Valkyrie Goblin Gang Baby Dragon Bats Inferno Dragon
Goblin Gang Baby Dragon
Baby Dragon
Inferno Dragon Valkyrie
Goblin Gang Knight
Zap Baby Dragon
Valkyrie Knight Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord