Bộ bài 3.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Ice Golem Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Ice Golem Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Mini P.E.K.K.A Balloon Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Balloon Miner Inferno Dragon
Giant Snowball Bats
Zap Bats Balloon Inferno Dragon
Barbarian Barrel
The Log
Earthquake
Arrows Bats
Royal Delivery Bats
Fireball Balloon Inferno Dragon
Poison Bats
Lightning Mini P.E.K.K.A Balloon Inferno Dragon
Rocket Balloon Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Ice Golem

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Ice Golem Mini P.E.K.K.A Miner Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Ice Golem Barbarian Barrel Miner Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Zap Bats Ice Golem Barbarian Barrel

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Miner Ice Golem Mini P.E.K.K.A Balloon
Bats + Miner Ice Golem Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Ice Golem + Balloon Zap Miner Bats
Mini P.E.K.K.A + Miner Zap Bats
+ Bats
+ Ice Golem Zap
+ Zap Bats Mini P.E.K.K.A Ice Golem
+

Khắc tinh   41 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Golem Zap Bats
Barbarian Barrel Zap Ice Golem
Miner Barbarian Barrel
Mini P.E.K.K.A Balloon Ice Golem Inferno Dragon Bats Barbarian Barrel Miner
Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Zap Ice Golem
Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon Bats
Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Barbarian Barrel
Bats Zap Ice Golem Inferno Dragon
Barbarian Barrel Ice Golem Zap Miner
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Miner Bats Inferno Dragon
Mini P.E.K.K.A Miner Barbarian Barrel Ice Golem Bats
Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon Bats
Ice Golem Bats Inferno Dragon
Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Zap
Ice Golem Balloon Barbarian Barrel Miner
Bats
Barbarian Barrel Zap
Bats Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon
Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A Bats
Balloon Miner Barbarian Barrel Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Miner Ice Golem
Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A
Miner
Balloon
Ice Golem
Barbarian Barrel Zap
Barbarian Barrel Zap Ice Golem Bats
Barbarian Barrel Zap Bats
Ice Golem Bats Barbarian Barrel
Ice Golem Zap
Inferno Dragon Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Miner Ice Golem Inferno Dragon Zap
Zap Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Ice Golem Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Inferno Dragon Bats Zap
Bats Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A Ice Golem Miner
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Barbarian Barrel
Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Ice Golem Inferno Dragon Miner
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Inferno Dragon
Barbarian Barrel Miner Inferno Dragon Balloon Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon
Inferno Dragon Ice Golem Bats
Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A Bats
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Bats
Barbarian Barrel Miner Ice Golem Bats
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Bats Zap Barbarian Barrel
Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A Bats Zap
Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Ice Golem
Zap Mini P.E.K.K.A Ice Golem Barbarian Barrel
Ice Golem Zap
Zap Bats Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Zap Mini P.E.K.K.A
Ice Golem Zap Barbarian Barrel Bats
Mini P.E.K.K.A Zap Miner Ice Golem Barbarian Barrel
Inferno Dragon Bats Ice Golem Zap
Mini P.E.K.K.A Bats Ice Golem Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Barbarian Barrel Zap Bats Ice Golem
Barbarian Barrel Bats Ice Golem
Barbarian Barrel Zap Ice Golem Bats
Barbarian Barrel Ice Golem Zap
Ice Golem Zap Bats
Barbarian Barrel Zap Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Barbarian Barrel Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Inferno Dragon Bats Barbarian Barrel
Ice Golem
Bats Barbarian Barrel Ice Golem
Balloon Ice Golem
Ice Golem Inferno Dragon
Mini P.E.K.K.A
Ice Golem Zap Balloon Barbarian Barrel
Inferno Dragon Balloon
Zap Ice Golem Bats Miner Barbarian Barrel
Ice Golem Bats Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Zap
Ice Golem
Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord