Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Bats Goblin Gang

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Mortar

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Bats P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mortar Hog Rider P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mortar Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Goblin Gang Mortar Hog Rider P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Bats Goblin Gang Hog Rider
Giant Snowball Spear Goblins Bats Goblin Gang Hog Rider
Zap Spear Goblins Bats Goblin Gang Mortar
Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Gang Mortar
The Log Spear Goblins Goblin Gang Hog Rider
Earthquake Spear Goblins Goblin Gang Mortar Hog Rider
Arrows Spear Goblins Bats Goblin Gang
Royal Delivery Spear Goblins Bats Goblin Gang Hog Rider P.E.K.K.A
Fireball Goblin Gang Mortar Hog Rider
Poison Spear Goblins Bats Goblin Gang Mortar
Lightning Mortar
Rocket Mortar Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Mortar Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Bats P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Zap Bats Goblin Gang Mortar Fireball Hog Rider P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Spear Goblins Zap Bats Goblin Gang

Sự hiệp lực   6 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Hog Rider
Zap + Fireball Hog Rider P.E.K.K.A
Bats + Hog Rider P.E.K.K.A
Goblin Gang +
+ Fireball
+ Zap Hog Rider Mortar
+ Spear Goblins Zap Fireball Bats P.E.K.K.A
+ Zap Hog Rider Bats

Khắc tinh   51 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Mortar Bats
Spear Goblins Goblin Gang Fireball Zap Bats
Goblin Gang Zap Fireball Mortar
Fireball
P.E.K.K.A Mortar Hog Rider Goblin Gang Bats Fireball
Fireball
Fireball P.E.K.K.A Mortar
Fireball Zap Goblin Gang
P.E.K.K.A Fireball Goblin Gang
P.E.K.K.A Mortar Goblin Gang Bats
P.E.K.K.A Goblin Gang
Goblin Gang Fireball Zap Bats Spear Goblins
Fireball Zap Goblin Gang Spear Goblins
Goblin Gang P.E.K.K.A
Goblin Gang Spear Goblins P.E.K.K.A Bats
Spear Goblins Mortar P.E.K.K.A Fireball Goblin Gang Bats
Mortar P.E.K.K.A Bats Goblin Gang
Bats P.E.K.K.A Goblin Gang
P.E.K.K.A Goblin Gang Zap Fireball
Mortar Hog Rider Fireball
Fireball Spear Goblins Bats Goblin Gang
P.E.K.K.A Mortar Fireball
Fireball P.E.K.K.A Goblin Gang Zap
P.E.K.K.A Bats
Fireball
P.E.K.K.A Bats Mortar
Fireball Mortar Hog Rider
Zap Fireball Spear Goblins Mortar Bats Goblin Gang
Fireball Goblin Gang
Fireball P.E.K.K.A Goblin Gang
Fireball
P.E.K.K.A Mortar Fireball
Fireball Mortar P.E.K.K.A
Fireball Mortar Zap Goblin Gang P.E.K.K.A
Zap Fireball Bats Spear Goblins
Fireball Goblin Gang Zap Bats
Goblin Gang Spear Goblins Bats
Zap Fireball
Goblin Gang
Fireball
Zap P.E.K.K.A
Goblin Gang Spear Goblins Zap P.E.K.K.A
Fireball Mortar
Zap Spear Goblins Fireball Bats Mortar
P.E.K.K.A Bats Goblin Gang
Goblin Gang P.E.K.K.A
Fireball
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Goblin Gang
P.E.K.K.A Hog Rider Mortar
P.E.K.K.A Mortar
P.E.K.K.A Bats Goblin Gang
P.E.K.K.A Bats
Bats P.E.K.K.A Spear Goblins Goblin Gang
Mortar Fireball Spear Goblins Goblin Gang Bats
Goblin Gang P.E.K.K.A Bats Spear Goblins Zap
P.E.K.K.A Bats Zap Goblin Gang
Spear Goblins Goblin Gang P.E.K.K.A
Fireball Goblin Gang Zap
P.E.K.K.A Fireball Goblin Gang Zap
Zap Spear Goblins Bats Fireball Goblin Gang
P.E.K.K.A Fireball Goblin Gang
Goblin Gang Fireball Spear Goblins P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Goblin Gang Zap Mortar
Goblin Gang Bats Zap Spear Goblins
P.E.K.K.A Zap Goblin Gang Spear Goblins
Bats Zap Fireball Spear Goblins
P.E.K.K.A Goblin Gang Bats Mortar

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Spear Goblins Zap Fireball Goblin Gang Bats Mortar
Spear Goblins Bats Goblin Gang
Zap Bats Mortar Goblin Gang Spear Goblins
Zap Mortar Goblin Gang Spear Goblins
Zap Bats Spear Goblins Fireball Goblin Gang
Zap Spear Goblins
Fireball Goblin Gang Mortar
Goblin Gang Bats Spear Goblins
Goblin Gang Spear Goblins Fireball
Fireball Mortar
Goblin Gang
Fireball Zap
Goblin Gang Mortar Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord