Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Giant Executioner

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Goblin Gang Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Skeleton Army
Zap Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Skeleton Army
Tornado Minion Horde Giant Skeleton Army
The Log Spear Goblins Goblin Gang Skeleton Army
Arrows Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Skeleton Army
Fireball Goblin Gang Minion Horde Executioner
Poison Goblin Gang Minion Horde Skeleton Army Executioner
Lightning Executioner
Rocket Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Executioner

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Skeleton Army Executioner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Rage Goblin Gang Skeleton Army Fireball Minion Horde Giant Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Spear Goblins Rage Goblin Gang Skeleton Army

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins +
Goblin Gang + Skeleton Army
Minion Horde + Giant Rage Skeleton Army
Fireball + Giant
+ Minion Horde Rage Fireball Skeleton Army Executioner
+ Giant Minion Horde
+ Goblin Gang Giant Minion Horde
+ Giant

Khắc tinh   63 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Minion Horde Spear Goblins Skeleton Army Fireball Goblin Gang
Goblin Gang Executioner Skeleton Army Minion Horde Fireball
Fireball
Minion Horde Giant Skeleton Army Goblin Gang Fireball Executioner
Executioner Minion Horde Fireball Skeleton Army
Executioner Minion Horde Fireball Goblin Gang
Executioner Goblin Gang Minion Horde Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde Goblin Gang
Skeleton Army Executioner Minion Horde Goblin Gang
Skeleton Army Executioner
Goblin Gang Minion Horde Executioner Fireball Spear Goblins
Skeleton Army Executioner Fireball Spear Goblins Goblin Gang
Goblin Gang Executioner Skeleton Army Minion Horde
Skeleton Army Goblin Gang Minion Horde Spear Goblins
Skeleton Army Minion Horde Spear Goblins Fireball Executioner Goblin Gang
Skeleton Army Minion Horde Goblin Gang Executioner
Minion Horde Executioner Goblin Gang
Skeleton Army Minion Horde Goblin Gang Executioner Fireball
Executioner Giant Fireball
Fireball Executioner Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde
Fireball Minion Horde Skeleton Army Executioner Goblin Gang
Minion Horde Skeleton Army
Fireball
Minion Horde Skeleton Army
Fireball Executioner Giant
Executioner Goblin Gang Fireball
Fireball Executioner Minion Horde Skeleton Army Goblin Gang
Fireball
Executioner Fireball Giant
Fireball Minion Horde Skeleton Army
Fireball Skeleton Army Minion Horde Goblin Gang Executioner
Skeleton Army Fireball Minion Horde Executioner Spear Goblins
Skeleton Army Fireball Goblin Gang Executioner Minion Horde
Executioner Goblin Gang Skeleton Army Spear Goblins
Executioner Fireball Minion Horde
Minion Horde Executioner Goblin Gang
Fireball Executioner
Minion Horde Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army Spear Goblins Goblin Gang
Executioner Fireball
Minion Horde Executioner Spear Goblins Fireball
Minion Horde Skeleton Army Goblin Gang
Goblin Gang Skeleton Army Executioner Minion Horde
Fireball Minion Horde Executioner
Skeleton Army Executioner
Minion Horde Skeleton Army Goblin Gang Executioner
Giant Minion Horde Skeleton Army Executioner
Minion Horde Executioner
Minion Horde Skeleton Army Goblin Gang
Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army Executioner Goblin Gang Spear Goblins
Fireball Goblin Gang Spear Goblins Executioner
Goblin Gang Skeleton Army Minion Horde Spear Goblins Executioner
Executioner Minion Horde Goblin Gang Skeleton Army
Executioner Skeleton Army Goblin Gang Spear Goblins
Fireball Goblin Gang Executioner
Executioner Skeleton Army Fireball Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde Spear Goblins Skeleton Army Fireball Goblin Gang
Skeleton Army Minion Horde Goblin Gang Executioner Fireball
Skeleton Army Goblin Gang Fireball Minion Horde Executioner Spear Goblins
Skeleton Army Minion Horde Goblin Gang
Executioner Minion Horde Skeleton Army Goblin Gang Spear Goblins
Minion Horde Spear Goblins Goblin Gang Skeleton Army
Executioner Minion Horde Spear Goblins Fireball
Goblin Gang Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Spear Goblins Fireball Skeleton Army Goblin Gang
Spear Goblins Executioner Goblin Gang
Skeleton Army Executioner Goblin Gang Minion Horde Spear Goblins
Executioner Spear Goblins Goblin Gang
Executioner Fireball Goblin Gang Spear Goblins Minion Horde
Executioner Spear Goblins
Fireball Executioner Goblin Gang
Skeleton Army Spear Goblins Goblin Gang Minion Horde Executioner
Goblin Gang Executioner Fireball Spear Goblins Minion Horde
Executioner Fireball
Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde
Goblin Gang
Fireball Executioner
Minion Horde
Skeleton Army Goblin Gang Fireball Spear Goblins Minion Horde
Goblin Gang
Fireball
Rage Goblin Gang Fireball Executioner

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord