Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Furnace Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Tesla Furnace Wizard Balloon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Barbarians Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Balloon
Giant Snowball Barbarians Furnace Balloon
Zap Furnace Balloon
Barbarian Barrel Knight Tesla Barbarians Furnace Wizard
The Log Barbarians Furnace
Earthquake Tesla Barbarians Furnace
Arrows Furnace
Royal Delivery Knight Barbarians Wizard Balloon
Fireball Tesla Barbarians Furnace Wizard Balloon
Poison Barbarians Furnace Wizard Balloon
Lightning Knight Tesla Furnace Wizard Balloon
Rocket Barbarians Furnace Wizard Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Furnace Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Furnace Wizard The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Barbarians Furnace Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Giant Snowball The Log Knight Tesla Furnace Barbarians Wizard Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Giant Snowball The Log Knight Tesla

Sự hiệp lực   3 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Giant Snowball + Knight
Knight + Tesla Balloon The Log Giant Snowball Wizard
Tesla + Knight The Log
Barbarians +
+
+ Knight
+ Knight
+ Knight Tesla

Khắc tinh   46 86

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Knight Giant Snowball The Log Tesla
Knight Furnace Tesla Giant Snowball Barbarians The Log Wizard
Wizard The Log Knight Giant Snowball Furnace Barbarians
The Log Knight
Balloon Knight Wizard Tesla Furnace Barbarians
Wizard
Furnace Wizard Barbarians Giant Snowball The Log Tesla
Furnace Wizard Tesla Giant Snowball
Barbarians Furnace The Log Knight Wizard
Barbarians Wizard The Log Furnace Knight Tesla
Barbarians Wizard Tesla The Log Furnace Knight
Barbarians Wizard Giant Snowball The Log
Wizard Giant Snowball Furnace Tesla
The Log Wizard Knight Tesla
Wizard Tesla Barbarians Knight
Barbarians Knight
Barbarians Knight The Log Tesla
Furnace Barbarians Tesla Knight The Log
Tesla Wizard Knight
Furnace Wizard Tesla Knight Giant Snowball Barbarians The Log
Furnace Balloon The Log Wizard Knight
Tesla Wizard Furnace
Balloon
The Log Wizard Barbarians Giant Snowball
Tesla Knight Barbarians
Knight
Barbarians Furnace Tesla Knight
Balloon Furnace The Log Knight Tesla
Furnace Barbarians
Knight Tesla The Log Wizard
Wizard Giant Snowball The Log Tesla Furnace Barbarians
Balloon Furnace Tesla The Log
Furnace Barbarians Wizard
Furnace Tesla Giant Snowball Wizard The Log
The Log Giant Snowball Wizard Tesla Furnace
The Log Furnace Giant Snowball Wizard
Wizard Tesla The Log Knight Giant Snowball Furnace
Giant Snowball Wizard The Log
Tesla Knight Wizard
Wizard Knight Barbarians
Barbarians Tesla Knight The Log
Barbarians Knight The Log
Tesla Furnace The Log Wizard Knight
Tesla Wizard Furnace Giant Snowball
Knight Tesla Barbarians
Knight The Log
Wizard Tesla
Knight Tesla
Barbarians Tesla Knight
Furnace Wizard Balloon Knight Tesla Barbarians
Tesla Knight Barbarians
The Log Knight Tesla Furnace Barbarians
Barbarians Furnace Tesla Knight
Tesla
Knight The Log Tesla
The Log Wizard Giant Snowball Knight Tesla
Barbarians Knight Furnace Tesla
Wizard Knight
Barbarians Knight Wizard Tesla
Knight Barbarians The Log
Barbarians Wizard Giant Snowball Furnace Knight Tesla
Tesla Giant Snowball Wizard
Knight Wizard Barbarians Tesla
Knight Tesla Barbarians The Log
Barbarians The Log Tesla Giant Snowball Furnace Wizard
Barbarians The Log Wizard Furnace Knight Tesla Giant Snowball
Barbarians Furnace Knight
Tesla Wizard Furnace
Barbarians Wizard Tesla Furnace Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Giant Snowball The Log Furnace Knight
Wizard The Log Tesla Furnace Knight
The Log Wizard Furnace Knight Giant Snowball Tesla
The Log Giant Snowball Wizard Knight Tesla
Giant Snowball Wizard Tesla Furnace
The Log Giant Snowball Knight Furnace Wizard Tesla
Knight Tesla The Log Wizard Giant Snowball
Knight Tesla Wizard
Wizard Furnace Tesla Giant Snowball
Balloon
The Log Wizard Giant Snowball
Knight Barbarians Tesla
The Log Furnace Balloon
Tesla Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord