Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Archers Goblin Gang

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Bats Archers Golem Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Golem Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Bats Archers Goblin Gang
Giant Snowball Skeletons Bats Archers Goblin Gang Lumberjack
Zap Skeletons Bats Archers Goblin Gang
Barbarian Barrel Skeletons Archers Goblin Gang Lumberjack
The Log Skeletons Archers Goblin Gang Lumberjack
Earthquake Skeletons Archers Goblin Gang
Arrows Skeletons Bats Archers Goblin Gang
Royal Delivery Skeletons Bats Archers Goblin Gang Lumberjack
Fireball Archers Goblin Gang Lumberjack
Poison Bats Archers Goblin Gang
Lightning Lumberjack
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Zap Bats Archers Goblin Gang Fireball Lumberjack Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Skeletons Zap Bats Archers

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Bats Archers
Zap + Fireball Golem
Bats + Skeletons Golem
Archers + Skeletons Golem
+
+ Zap
+ Lumberjack Archers Zap Bats
+ Golem

Khắc tinh   42 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Bats
Archers Fireball Zap Bats Goblin Gang
Goblin Gang Zap Fireball Lumberjack Archers
Fireball
Golem Goblin Gang Lumberjack Bats Fireball Archers
Fireball
Archers Fireball
Fireball Zap Archers Goblin Gang
Fireball Goblin Gang Lumberjack
Skeletons Goblin Gang Bats Archers Lumberjack
Goblin Gang Skeletons Golem
Archers Zap Fireball Bats Goblin Gang Skeletons
Goblin Gang Skeletons Archers Zap Fireball
Lumberjack Goblin Gang
Goblin Gang Skeletons Lumberjack Archers Bats
Lumberjack Bats Fireball Skeletons Goblin Gang
Goblin Gang Skeletons Lumberjack Bats
Goblin Gang Bats
Lumberjack Goblin Gang Skeletons Fireball Zap
Skeletons Archers Fireball
Fireball Archers Bats Goblin Gang
Fireball
Fireball Goblin Gang Zap
Lumberjack Bats
Fireball
Archers Lumberjack Bats Skeletons
Fireball
Zap Goblin Gang Bats Fireball
Goblin Gang Lumberjack Fireball
Fireball Goblin Gang
Fireball
Fireball
Fireball
Fireball Zap Archers Lumberjack Goblin Gang
Zap Archers Skeletons Fireball Bats
Goblin Gang Fireball Lumberjack Skeletons Archers Zap Bats
Archers Skeletons Lumberjack Goblin Gang Bats
Zap Fireball Archers
Goblin Gang Archers
Fireball Skeletons
Zap Lumberjack
Zap Goblin Gang Skeletons
Fireball Lumberjack
Archers Fireball Bats Zap
Goblin Gang Bats
Goblin Gang
Fireball Archers
Lumberjack
Skeletons Goblin Gang Archers
Golem
Lumberjack
Skeletons Bats Goblin Gang
Bats Lumberjack
Lumberjack Skeletons Goblin Gang Bats Archers
Fireball Skeletons Lumberjack Goblin Gang Archers Bats
Goblin Gang Skeletons Bats Lumberjack Zap
Bats Lumberjack Skeletons Goblin Gang Zap
Goblin Gang Skeletons Lumberjack Archers
Fireball Zap Goblin Gang Lumberjack
Zap Lumberjack Fireball Goblin Gang Archers
Zap Skeletons Goblin Gang Archers Bats Fireball
Lumberjack Fireball Goblin Gang Archers
Goblin Gang Lumberjack Fireball Archers
Zap Lumberjack Goblin Gang
Lumberjack Archers Bats Goblin Gang Zap
Zap Lumberjack Goblin Gang Skeletons
Bats Archers Fireball Zap
Goblin Gang Lumberjack Golem Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Archers Bats Fireball Goblin Gang
Skeletons Archers Bats Goblin Gang
Zap Bats Archers Skeletons Lumberjack Goblin Gang
Zap Lumberjack Archers Goblin Gang
Zap Fireball Goblin Gang Archers Bats
Zap Skeletons Archers
Fireball Lumberjack Archers Goblin Gang
Lumberjack Goblin Gang Bats Skeletons Archers
Archers Goblin Gang Fireball
Fireball
Goblin Gang Archers Skeletons Lumberjack
Fireball Zap Archers
Archers Goblin Gang Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord