Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị đối đất gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công dưới đất và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Executioner Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Spirit Royal Giant Executioner Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Tornado Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Royal Giant Barbarian Barrel

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Royal Giant
Giant Snowball Skeletons
Zap Skeletons Royal Giant
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Executioner Electro Wizard
The Log Skeletons Ice Spirit Royal Giant
Earthquake Skeletons
Arrows Skeletons Ice Spirit
Royal Delivery Skeletons Ice Spirit Executioner Electro Wizard
Fireball Executioner Electro Wizard
Poison Executioner Electro Wizard
Lightning Executioner Electro Wizard
Rocket Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Barbarian Barrel Tornado Executioner

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Tornado Executioner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Spirit Barbarian Barrel Tornado Electro Wizard Executioner Royal Giant Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Skeletons Ice Spirit Barbarian Barrel Tornado

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Ice Spirit Executioner Barbarian Barrel Tornado Electro Wizard
Ice Spirit + Skeletons Royal Giant Tornado Electro Wizard Barbarian Barrel
Royal Giant + Lightning Ice Spirit Tornado
Barbarian Barrel + Skeletons Ice Spirit
+ Executioner Royal Giant Ice Spirit Electro Wizard Skeletons
+ Tornado Skeletons Electro Wizard
+ Royal Giant
+ Tornado Ice Spirit Skeletons Executioner

Khắc tinh   54 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Tornado Electro Wizard Barbarian Barrel
Executioner Electro Wizard Lightning Tornado Ice Spirit
Tornado Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard Ice Spirit
Electro Wizard Barbarian Barrel
Royal Giant Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard Lightning
Lightning Electro Wizard Executioner
Executioner Tornado Electro Wizard Ice Spirit
Executioner Ice Spirit Tornado Electro Wizard
Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard Lightning
Ice Spirit Skeletons Electro Wizard
Tornado Lightning Electro Wizard Executioner Skeletons Ice Spirit
Barbarian Barrel Executioner
Lightning Ice Spirit Executioner Tornado Electro Wizard Skeletons
Barbarian Barrel Electro Wizard Skeletons Tornado Executioner
Executioner
Skeletons Tornado Electro Wizard Ice Spirit
Lightning Barbarian Barrel Skeletons Executioner Tornado Electro Wizard Ice Spirit
Tornado Executioner Electro Wizard Ice Spirit Skeletons
Electro Wizard Executioner
Barbarian Barrel Lightning Electro Wizard Ice Spirit Executioner Skeletons Tornado
Royal Giant Executioner Lightning Electro Wizard Ice Spirit Skeletons Barbarian Barrel
Ice Spirit Tornado Electro Wizard Lightning Executioner
Lightning Royal Giant
Executioner Electro Wizard Tornado Lightning Barbarian Barrel
Lightning
Tornado Electro Wizard Skeletons
Lightning Royal Giant Executioner Electro Wizard Barbarian Barrel
Electro Wizard Lightning Ice Spirit Royal Giant Barbarian Barrel
Lightning Tornado Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard
Executioner Tornado Ice Spirit Electro Wizard Barbarian Barrel
Lightning
Royal Giant Executioner Electro Wizard Lightning
Lightning Tornado
Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard Tornado
Tornado Electro Wizard Barbarian Barrel Executioner Skeletons Ice Spirit
Electro Wizard Barbarian Barrel Tornado Executioner Lightning Skeletons
Tornado Executioner Electro Wizard Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit
Tornado Executioner Electro Wizard
Executioner Ice Spirit Tornado Lightning Electro Wizard
Lightning Executioner Skeletons
Barbarian Barrel Electro Wizard Tornado Ice Spirit
Electro Wizard Skeletons Ice Spirit
Electro Wizard Lightning Executioner Barbarian Barrel Tornado Ice Spirit
Electro Wizard Ice Spirit Executioner Lightning Tornado
Electro Wizard Lightning
Lightning Electro Wizard Executioner Barbarian Barrel
Lightning Electro Wizard Executioner
Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard Ice Spirit
Executioner Tornado Electro Wizard Skeletons
Lightning Royal Giant Electro Wizard Executioner Barbarian Barrel
Executioner
Electro Wizard Tornado Skeletons
Tornado Electro Wizard
Ice Spirit Electro Wizard Tornado Skeletons Executioner
Electro Wizard Barbarian Barrel Executioner Lightning Tornado Skeletons
Electro Wizard Executioner Barbarian Barrel Skeletons
Lightning Ice Spirit Skeletons Electro Wizard Executioner
Barbarian Barrel Electro Wizard Skeletons Executioner Tornado
Lightning Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard Ice Spirit
Executioner Lightning Tornado Ice Spirit Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Tornado Skeletons Ice Spirit
Executioner Tornado Ice Spirit Electro Wizard Lightning
Lightning Ice Spirit Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard Tornado
Electro Wizard Tornado Lightning
Electro Wizard Executioner Tornado Barbarian Barrel
Ice Spirit Electro Wizard Lightning Barbarian Barrel Skeletons
Executioner Tornado Electro Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit Tornado Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Electro Wizard Executioner
Barbarian Barrel Executioner Skeletons Tornado Electro Wizard Ice Spirit
Electro Wizard Tornado Barbarian Barrel Executioner
Electro Wizard Tornado Executioner Ice Spirit
Tornado Ice Spirit Barbarian Barrel Skeletons Executioner Electro Wizard
Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard Ice Spirit Tornado
Tornado Executioner Skeletons Electro Wizard Barbarian Barrel Ice Spirit
Executioner Ice Spirit Tornado Electro Wizard
Lightning Royal Giant
Electro Wizard Royal Giant
Executioner Barbarian Barrel Tornado Ice Spirit
Tornado Skeletons Electro Wizard
Executioner Royal Giant Barbarian Barrel Lightning Electro Wizard
Lightning Ice Spirit Executioner Electro Wizard Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord