Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương lan!

Bạn không có thẻ nào có thể tấn công trên không và gây sát thương lan. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Goblin Gang

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Archers Valkyrie Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Miner Sparky

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Archers Goblin Gang Hog Rider Miner Sparky
Giant Snowball Skeletons Archers Goblin Gang Hog Rider Miner
Zap Skeletons Archers Goblin Gang Sparky
Barbarian Barrel Skeletons Archers Goblin Gang Valkyrie Sparky
The Log Skeletons Archers Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider Sparky
Earthquake Skeletons Archers Goblin Gang Hog Rider
Arrows Skeletons Archers Goblin Gang
Royal Delivery Skeletons Archers Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Miner Sparky
Fireball Archers Goblin Gang Hog Rider Sparky
Poison Archers Goblin Gang Sparky
Lightning Mini P.E.K.K.A Valkyrie Sparky
Rocket Hog Rider Valkyrie Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Còn thiếu

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Sparky

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Miner Sparky

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Archers Goblin Gang Miner Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Skeletons Archers Goblin Gang Miner

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Hog Rider Miner Archers
Archers + Skeletons Hog Rider
Goblin Gang + Miner
Mini P.E.K.K.A + Miner Hog Rider
+ Skeletons Mini P.E.K.K.A Valkyrie Archers
+ Hog Rider
+ Goblin Gang Skeletons Mini P.E.K.K.A
+

Khắc tinh   38 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie
Valkyrie Archers Goblin Gang
Goblin Gang Valkyrie Archers
Miner
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Archers Hog Rider Valkyrie Miner
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Archers Sparky
Goblin Gang Archers
Valkyrie Sparky Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
Sparky Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Archers Skeletons
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Goblin Gang Skeletons Sparky
Valkyrie Sparky
Archers Goblin Gang Skeletons
Archers Skeletons Goblin Gang Miner Valkyrie
Goblin Gang Valkyrie Mini P.E.K.K.A Sparky
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Miner Archers Valkyrie Skeletons
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Miner Valkyrie Skeletons
Sparky Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Skeletons
Goblin Gang Sparky Valkyrie
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Sparky Valkyrie Skeletons
Hog Rider Archers Skeletons Miner
Goblin Gang Archers
Sparky
Goblin Gang Sparky Valkyrie
Sparky Mini P.E.K.K.A
Sparky Mini P.E.K.K.A Skeletons Valkyrie Archers
Miner Hog Rider
Goblin Gang Sparky Miner
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Goblin Gang Miner
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
Miner
Valkyrie
Valkyrie
Goblin Gang Valkyrie Archers
Archers Skeletons Valkyrie
Goblin Gang Valkyrie Skeletons Archers
Archers Valkyrie Skeletons Goblin Gang
Archers
Goblin Gang Archers
Valkyrie Skeletons
Valkyrie Miner Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Skeletons Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Sparky
Archers
Miner Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Sparky Valkyrie
Archers
Mini P.E.K.K.A Miner Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Skeletons Goblin Gang Valkyrie Archers
Miner Hog Rider Sparky Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Sparky Valkyrie
Skeletons Goblin Gang Sparky
Mini P.E.K.K.A Sparky
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Skeletons Valkyrie Archers
Miner Valkyrie Skeletons Goblin Gang Archers
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Skeletons Valkyrie
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Sparky Skeletons Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Skeletons Archers Goblin Gang Valkyrie Sparky
Valkyrie Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Archers Goblin Gang
Skeletons Goblin Gang Archers
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Archers
Valkyrie Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Archers
Goblin Gang Sparky Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Archers Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Miner Goblin Gang Skeletons Valkyrie
Archers
Goblin Gang Sparky Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Archers Sparky Goblin Gang
Goblin Gang Skeletons Archers
Skeletons Goblin Gang Archers Valkyrie
Valkyrie Goblin Gang Archers
Goblin Gang Archers
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Archers Skeletons
Goblin Gang Valkyrie Archers
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Sparky Archers Skeletons Miner
Archers Goblin Gang
Valkyrie
Goblin Gang Skeletons Archers Mini P.E.K.K.A
Archers
Archers Valkyrie Goblin Gang Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord