Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Golem Flying Machine Goblin Giant

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Golem Flying Machine Elixir Collector Goblin Giant Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Royal Delivery

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Giant Miner Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Delivery Ice Golem Mini P.E.K.K.A Flying Machine Goblin Giant Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Mini P.E.K.K.A Miner Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Miner
Giant Snowball
Zap
Barbarian Barrel
The Log
Earthquake Elixir Collector
Arrows
Royal Delivery Flying Machine
Fireball Flying Machine Elixir Collector Lumberjack
Poison Flying Machine Elixir Collector
Lightning Mini P.E.K.K.A Elixir Collector Lumberjack
Rocket Elixir Collector

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Royal Delivery Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Royal Delivery Ice Golem

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Royal Delivery Ice Golem Mini P.E.K.K.A Elixir Collector Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Golem Royal Delivery Miner Mini P.E.K.K.A Flying Machine Lumberjack Elixir Collector Goblin Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Ice Golem Royal Delivery Miner Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   0 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Royal Delivery +
Ice Golem + Miner Lumberjack
Mini P.E.K.K.A + Miner
Flying Machine + Miner
+
+
+ Mini P.E.K.K.A Ice Golem Lumberjack Flying Machine
+ Ice Golem Miner

Khắc tinh   35 74

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Royal Delivery Flying Machine Goblin Giant Ice Golem
Royal Delivery Lumberjack Ice Golem
Miner Flying Machine Royal Delivery
Ice Golem Mini P.E.K.K.A Goblin Giant Flying Machine Lumberjack Miner
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Royal Delivery
Royal Delivery Ice Golem
Ice Golem Mini P.E.K.K.A Royal Delivery Lumberjack
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Flying Machine Ice Golem
Royal Delivery Miner Ice Golem
Lumberjack Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Ice Golem Miner
Mini P.E.K.K.A Miner Ice Golem Lumberjack Royal Delivery
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Flying Machine Ice Golem Miner Goblin Giant
Flying Machine
Lumberjack Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Goblin Giant Ice Golem Miner
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Miner Ice Golem
Royal Delivery Mini P.E.K.K.A
Miner Elixir Collector
Goblin Giant
Ice Golem
Lumberjack Royal Delivery
Royal Delivery Ice Golem
Lumberjack
Lumberjack Ice Golem Royal Delivery Flying Machine
Ice Golem
Ice Golem Flying Machine
Flying Machine
Miner Lumberjack Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Lumberjack Royal Delivery Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Ice Golem Flying Machine Mini P.E.K.K.A Miner
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Goblin Giant
Flying Machine
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Miner Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Goblin Giant Ice Golem Miner
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Ice Golem Goblin Giant
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Lumberjack
Royal Delivery Miner Lumberjack Flying Machine Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Lumberjack
Lumberjack Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Ice Golem Flying Machine
Royal Delivery Ice Golem Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Ice Golem Lumberjack Flying Machine Royal Delivery
Ice Golem Flying Machine
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Ice Golem
Ice Golem Lumberjack Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Ice Golem Lumberjack Royal Delivery Flying Machine
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Miner Ice Golem
Ice Golem Royal Delivery
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Royal Delivery Flying Machine Ice Golem Goblin Giant
Royal Delivery Ice Golem
Ice Golem Royal Delivery Lumberjack
Ice Golem Royal Delivery Lumberjack Flying Machine
Royal Delivery Ice Golem Goblin Giant Flying Machine
Royal Delivery Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Royal Delivery Lumberjack Flying Machine Ice Golem
Lumberjack Royal Delivery Mini P.E.K.K.A Miner Ice Golem Flying Machine
Royal Delivery Flying Machine Goblin Giant Ice Golem
Ice Golem
Ice Golem
Ice Golem
Royal Delivery
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Ice Golem
Flying Machine
Miner Ice Golem
Lumberjack Ice Golem Flying Machine Mini P.E.K.K.A
Ice Golem
Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord