Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Tesla Elite Barbarians Bomb Tower Zappies Goblin Cage Royal Hogs Mirror Rage Clone Cannon Cart Executioner Miner Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Sparky Lava Hound Mega Knight

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Baby Dragon Witch Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Ice Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel Dark Prince Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel Dark Prince

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Prince
Giant Snowball Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Witch
Zap Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Prince Witch
Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Witch Ice Wizard
The Log Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Prince Witch
Earthquake Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Arrows Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Royal Delivery Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Ice Wizard
Fireball Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Witch Ice Wizard
Poison Skeleton Army Witch Ice Wizard
Lightning Baby Dragon Dark Prince Prince Witch Ice Wizard
Rocket Prince Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Witch Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Baby Dragon Dark Prince Prince Ice Wizard

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Barrel Witch Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Ice Wizard Baby Dragon Dark Prince Prince Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Ice Wizard

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Barbarian Barrel + Witch Prince Ice Wizard
Skeleton Army + Goblin Barrel
Goblin Barrel + Skeleton Army
Baby Dragon + Prince Witch
+ Prince
+ Dark Prince Baby Dragon Ice Wizard Barbarian Barrel
+ Baby Dragon Barbarian Barrel
+ Prince Barbarian Barrel

Khắc tinh   48 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Barbarian Barrel Prince
Ice Wizard Baby Dragon Witch Skeleton Army
Skeleton Army Barbarian Barrel Witch Dark Prince Ice Wizard Baby Dragon
Ice Wizard Prince Witch Skeleton Army Baby Dragon Barbarian Barrel Goblin Barrel
Baby Dragon Ice Wizard Skeleton Army
Baby Dragon Ice Wizard Witch
Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Skeleton Army Prince Witch
Skeleton Army Witch Ice Wizard Prince
Witch Dark Prince Barbarian Barrel Baby Dragon Skeleton Army
Ice Wizard Witch Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Skeleton Army Ice Wizard Witch
Skeleton Army Ice Wizard Dark Prince Witch Prince
Barbarian Barrel Baby Dragon Prince Skeleton Army Dark Prince
Skeleton Army Prince Ice Wizard Witch Dark Prince
Baby Dragon Ice Wizard
Barbarian Barrel Skeleton Army Prince Ice Wizard Witch Dark Prince
Goblin Barrel Baby Dragon Witch Barbarian Barrel Ice Wizard
Baby Dragon Witch Ice Wizard
Prince Skeleton Army Ice Wizard Witch
Ice Wizard Barbarian Barrel Witch Goblin Barrel
Skeleton Army Barbarian Barrel Ice Wizard Witch
Dark Prince Prince Baby Dragon Ice Wizard Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Dark Prince Skeleton Army Baby Dragon
Goblin Barrel
Witch Ice Wizard Baby Dragon
Skeleton Army
Prince Ice Wizard Witch Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Skeleton Army
Skeleton Army Ice Wizard Barbarian Barrel Baby Dragon Witch
Barbarian Barrel Skeleton Army Baby Dragon
Baby Dragon Skeleton Army Witch Ice Wizard Barbarian Barrel
Baby Dragon Witch Ice Wizard
Witch
Skeleton Army Barbarian Barrel Prince Ice Wizard Witch Dark Prince
Skeleton Army Witch Ice Wizard Dark Prince Prince
Baby Dragon Barbarian Barrel Witch Dark Prince Ice Wizard
Ice Wizard Witch
Prince Skeleton Army Ice Wizard Dark Prince Baby Dragon
Skeleton Army Ice Wizard Dark Prince Witch Prince
Skeleton Army Prince Barbarian Barrel Goblin Barrel Dark Prince
Witch Prince
Skeleton Army Ice Wizard Witch
Skeleton Army Witch Prince
Skeleton Army Ice Wizard Witch Prince
Barbarian Barrel Goblin Barrel Baby Dragon Ice Wizard
Skeleton Army Barbarian Barrel Ice Wizard Prince Witch Dark Prince
Prince Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince
Ice Wizard Dark Prince Skeleton Army Witch Baby Dragon
Skeleton Army Baby Dragon Witch Ice Wizard
Skeleton Army Dark Prince Prince Ice Wizard Witch
Ice Wizard Baby Dragon Witch
Witch Dark Prince Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Baby Dragon Ice Wizard Barbarian Barrel Dark Prince Skeleton Army
Barbarian Barrel Baby Dragon Witch
Skeleton Army Barbarian Barrel Dark Prince Witch Ice Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Barbarian Barrel Ice Wizard Dark Prince Witch
Ice Wizard Baby Dragon Witch
Barbarian Barrel Ice Wizard Witch Baby Dragon
Barbarian Barrel Dark Prince Ice Wizard Baby Dragon Witch
Dark Prince Ice Wizard Skeleton Army Barbarian Barrel Baby Dragon Prince Witch
Baby Dragon Witch Ice Wizard
Baby Dragon Skeleton Army
Dark Prince Witch Prince
Baby Dragon Barbarian Barrel Witch
Prince Witch Barbarian Barrel Ice Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord