Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Flying Machine Ice Wizard Night Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Flying Machine Ice Wizard Night Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Royal Hogs

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Earthquake Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Royal Hogs

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Earthquake Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Flying Machine Royal Hogs

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Hogs

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant Royal Hogs Night Witch
Giant Snowball Goblins Flying Machine Royal Hogs Night Witch
Zap Goblins Royal Giant Flying Machine Royal Hogs Night Witch
Barbarian Barrel Goblins Royal Hogs Ice Wizard Night Witch
The Log Goblins Royal Giant Royal Hogs
Earthquake Royal Hogs
Arrows Goblins Flying Machine Royal Hogs Night Witch
Royal Delivery Goblins Flying Machine Royal Hogs Ice Wizard Night Witch
Fireball Flying Machine Royal Hogs Ice Wizard Night Witch
Poison Flying Machine Royal Hogs Ice Wizard Night Witch
Lightning Ice Wizard Night Witch
Rocket Royal Hogs Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Rocket Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Earthquake Rocket Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Rocket Ice Wizard Night Witch

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Earthquake Ice Wizard Flying Machine Night Witch Royal Hogs Royal Giant Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Goblins Earthquake Ice Wizard Flying Machine

Sự hiệp lực   2 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Royal Giant
Royal Giant + Ice Wizard Goblins Rocket Earthquake
Earthquake + Royal Giant
Flying Machine +
+
+ Royal Giant
+ Royal Giant
+

Khắc tinh   27 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Night Witch
Ice Wizard Rocket Flying Machine Night Witch
Ice Wizard Earthquake
Flying Machine
Earthquake Royal Giant Ice Wizard Flying Machine Royal Hogs Rocket
Ice Wizard Flying Machine
Ice Wizard Goblins Rocket
Ice Wizard Goblins Rocket
Night Witch Goblins Rocket
Ice Wizard
Rocket Ice Wizard
Ice Wizard Flying Machine Night Witch
Goblins Ice Wizard
Night Witch
Goblins Ice Wizard Night Witch
Goblins Rocket Night Witch
Rocket Goblins Ice Wizard Night Witch
Night Witch Ice Wizard
Goblins Ice Wizard Night Witch
Flying Machine Earthquake Royal Giant Rocket Royal Hogs Ice Wizard
Rocket Flying Machine Ice Wizard
Earthquake Flying Machine Royal Giant Rocket
Ice Wizard
Night Witch
Earthquake Rocket
Ice Wizard Night Witch Goblins
Ice Wizard Royal Giant Royal Hogs Earthquake Rocket
Earthquake Goblins Ice Wizard Royal Giant Royal Hogs
Ice Wizard Rocket
Night Witch
Earthquake Rocket
Royal Giant Rocket Earthquake Royal Hogs Ice Wizard
Rocket
Ice Wizard Earthquake
Earthquake Ice Wizard
Night Witch Goblins Earthquake
Night Witch Flying Machine Ice Wizard Goblins
Ice Wizard
Ice Wizard Night Witch Flying Machine
Flying Machine Rocket
Ice Wizard
Rocket Goblins Ice Wizard
Rocket Ice Wizard Night Witch
Rocket Night Witch Ice Wizard
Ice Wizard Rocket Flying Machine Night Witch
Night Witch Rocket
Rocket Flying Machine Ice Wizard
Ice Wizard Rocket
Ice Wizard
Earthquake Rocket Royal Giant
Night Witch
Goblins Ice Wizard Night Witch
Night Witch
Goblins Ice Wizard Night Witch
Earthquake Ice Wizard Goblins Night Witch Flying Machine
Goblins Ice Wizard Night Witch
Rocket
Flying Machine Ice Wizard Night Witch
Night Witch
Ice Wizard Rocket Flying Machine Night Witch
Rocket Night Witch Flying Machine Ice Wizard
Ice Wizard Night Witch
Night Witch Rocket Goblins
Rocket Goblins Ice Wizard Night Witch
Goblins Ice Wizard Flying Machine Night Witch
Rocket Ice Wizard Goblins
Ice Wizard Night Witch
Night Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Wizard Flying Machine Night Witch Earthquake
Earthquake Goblins Night Witch
Goblins Earthquake Ice Wizard Night Witch
Flying Machine Night Witch Goblins Ice Wizard Earthquake
Ice Wizard Night Witch Flying Machine
Ice Wizard Goblins Night Witch
Flying Machine Goblins Ice Wizard
Ice Wizard Night Witch Goblins Flying Machine
Ice Wizard Flying Machine
Earthquake Royal Giant
Earthquake Royal Giant
Royal Giant Earthquake
Night Witch Ice Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord