Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Musketeer Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

X-Bow

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Giant Executioner X-Bow Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Giant X-Bow

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Giant X-Bow Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Giant X-Bow Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Hog Rider Giant
Giant Snowball Minion Musketeer Hog Rider Lumberjack
Zap Minion X-Bow
Barbarian Barrel Musketeer Executioner X-Bow Lumberjack
The Log Musketeer Hog Rider X-Bow Lumberjack
Earthquake Hog Rider X-Bow
Arrows Minion
Royal Delivery Minion Musketeer Hog Rider Executioner Lumberjack
Fireball Minion Musketeer Hog Rider Executioner X-Bow Lumberjack
Poison Minion Musketeer Executioner X-Bow
Lightning Musketeer Executioner X-Bow Lumberjack
Rocket Musketeer Hog Rider Executioner X-Bow

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Minion Fireball Musketeer Hog Rider Lumberjack Giant Executioner X-Bow

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

15 Minion Fireball Musketeer Hog Rider

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Giant Hog Rider X-Bow Lumberjack
Fireball + Hog Rider X-Bow Giant
Musketeer + Giant Hog Rider
Hog Rider + Fireball Minion Musketeer Giant Lumberjack
+ Minion Musketeer Hog Rider Lumberjack Fireball Executioner
+ Giant
+ Fireball Minion
+ Giant Hog Rider Minion

Khắc tinh   48 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Executioner Fireball X-Bow
Executioner Musketeer Fireball Minion
Executioner Fireball Lumberjack
Fireball
Giant Executioner Fireball Minion Musketeer Hog Rider Lumberjack
Fireball Musketeer Executioner
Executioner Minion Musketeer Fireball
Executioner Fireball Musketeer Minion
Fireball Lumberjack Executioner
Minion Musketeer Lumberjack
Executioner Musketeer Minion
Executioner
Musketeer Executioner Minion Fireball
Musketeer X-Bow Executioner Fireball
Executioner Musketeer Lumberjack
Lumberjack Musketeer Minion
Musketeer Executioner Fireball Lumberjack Minion
Executioner Lumberjack Musketeer Minion
Minion Executioner Musketeer
Lumberjack Executioner Musketeer Fireball Minion
Executioner Musketeer Hog Rider Giant Fireball
Fireball Musketeer Minion Executioner
Fireball Musketeer Minion X-Bow
Fireball Executioner
Musketeer Minion Lumberjack
Fireball
Minion Musketeer Lumberjack
Musketeer Fireball Executioner X-Bow Giant Hog Rider
Minion Fireball Musketeer X-Bow
Musketeer Fireball Executioner Lumberjack
Executioner Fireball
Fireball
Executioner Minion Musketeer Fireball Giant X-Bow
Fireball X-Bow
Fireball Lumberjack Executioner
Minion Executioner Fireball
Fireball Minion Executioner Musketeer X-Bow Lumberjack
Minion Executioner Musketeer Lumberjack X-Bow
Executioner Fireball
Musketeer Executioner Minion
Executioner Fireball Musketeer
Lumberjack Musketeer Minion
Minion
Executioner Lumberjack Musketeer Fireball
Musketeer Minion Fireball X-Bow Executioner
Minion Musketeer
Minion Executioner Musketeer
Fireball Musketeer Executioner Minion
Musketeer Executioner Lumberjack
Executioner
Giant X-Bow Hog Rider Executioner Musketeer Minion
Executioner Lumberjack Musketeer
Minion Musketeer
Lumberjack Minion
Lumberjack Executioner Minion Musketeer
Fireball Minion X-Bow Musketeer Executioner Lumberjack
Executioner Lumberjack X-Bow Minion Musketeer
Executioner Lumberjack Minion Musketeer
Executioner Musketeer Lumberjack
Fireball Lumberjack Minion Executioner
Executioner Minion Musketeer Fireball Lumberjack
Minion Musketeer Fireball
Executioner Musketeer Fireball Minion Lumberjack
X-Bow Musketeer Executioner Lumberjack Fireball Minion
Lumberjack Musketeer X-Bow
Executioner Lumberjack Minion X-Bow
Minion Lumberjack
Minion Executioner Musketeer Fireball
Lumberjack Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Fireball Minion Musketeer
Executioner
Executioner Musketeer Lumberjack Minion
Executioner Lumberjack Musketeer X-Bow
Executioner Fireball Musketeer Minion
Musketeer Executioner
Fireball Executioner X-Bow Lumberjack Musketeer
Lumberjack Minion Musketeer Executioner
Minion Musketeer Executioner Fireball
Fireball Musketeer Minion
Musketeer
Executioner
Lumberjack Musketeer
Fireball Executioner X-Bow Musketeer Minion
Fireball Musketeer Executioner X-Bow

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord