Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman Ram Rider

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Executioner Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Executioner Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Goblin Barrel Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Goblin Barrel Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel
Giant Snowball Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel
Zap Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel
Barbarian Barrel Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel Executioner Electro Wizard
The Log Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel
Earthquake Hog Rider Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Skeleton Army Goblin Barrel
Royal Delivery Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel Executioner Electro Wizard
Fireball Hog Rider Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel Executioner Electro Wizard
Poison Inferno Tower Skeleton Army Executioner Electro Wizard
Lightning Inferno Tower Executioner Electro Wizard
Rocket Hog Rider Inferno Tower Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Executioner Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Skeleton Army Executioner Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Barrel Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Skeleton Army Goblin Barrel Hog Rider Electro Wizard Inferno Tower Executioner Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Skeleton Army Goblin Barrel Hog Rider

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Electro Wizard Inferno Tower Executioner Mega Knight
Hog Rider + Zap Goblin Barrel Electro Wizard Mega Knight
Inferno Tower + Zap Skeleton Army
Skeleton Army + Inferno Tower Goblin Barrel
+ Hog Rider Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight
+ Electro Wizard Mega Knight Zap
+ Zap Goblin Barrel Hog Rider Executioner Mega Knight
+ Executioner Hog Rider Zap Electro Wizard Goblin Barrel

Khắc tinh   58 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Executioner Electro Wizard
Electro Wizard Executioner Inferno Tower Skeleton Army Zap
Executioner Zap Mega Knight Electro Wizard Skeleton Army
Electro Wizard
Inferno Tower Executioner Mega Knight Goblin Barrel Hog Rider Skeleton Army Electro Wizard
Electro Wizard Executioner
Mega Knight Executioner Skeleton Army Electro Wizard
Executioner Zap Electro Wizard
Mega Knight Skeleton Army Executioner Electro Wizard
Skeleton Army Inferno Tower Electro Wizard
Skeleton Army Mega Knight Inferno Tower Electro Wizard Executioner
Mega Knight Executioner Skeleton Army
Executioner Electro Wizard Zap
Mega Knight Zap Executioner Skeleton Army Electro Wizard
Mega Knight Executioner Skeleton Army
Skeleton Army Mega Knight Inferno Tower Electro Wizard
Mega Knight Skeleton Army Executioner Electro Wizard
Skeleton Army Inferno Tower Electro Wizard Executioner Mega Knight
Electro Wizard Executioner Mega Knight Inferno Tower
Mega Knight Electro Wizard Skeleton Army Inferno Tower Zap Executioner
Electro Wizard Executioner Goblin Barrel Hog Rider
Executioner Electro Wizard
Mega Knight Electro Wizard Executioner Skeleton Army Zap
Inferno Tower Skeleton Army
Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard
Executioner Goblin Barrel Electro Wizard Hog Rider
Zap Skeleton Army Electro Wizard
Electro Wizard Executioner Inferno Tower Mega Knight
Mega Knight Executioner Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower
Goblin Barrel
Executioner Electro Wizard
Mega Knight Skeleton Army
Mega Knight Executioner Skeleton Army Zap Inferno Tower Electro Wizard
Electro Wizard Zap Mega Knight Skeleton Army Executioner
Electro Wizard Skeleton Army Mega Knight Zap Executioner
Executioner Mega Knight Skeleton Army Electro Wizard
Executioner Zap Electro Wizard
Executioner Electro Wizard Inferno Tower
Mega Knight Executioner
Skeleton Army Zap Mega Knight Electro Wizard Inferno Tower
Skeleton Army Zap Mega Knight Inferno Tower Electro Wizard
Electro Wizard Executioner Mega Knight
Inferno Tower Electro Wizard Zap Executioner
Inferno Tower Skeleton Army Mega Knight Electro Wizard
Skeleton Army Mega Knight Electro Wizard Executioner Inferno Tower
Electro Wizard Executioner
Inferno Tower Electro Wizard Skeleton Army Executioner Mega Knight
Skeleton Army Executioner Electro Wizard Mega Knight Inferno Tower
Skeleton Army Goblin Barrel Electro Wizard Hog Rider Executioner Inferno Tower Mega Knight
Inferno Tower Mega Knight Executioner
Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard
Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard
Inferno Tower
Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Executioner
Electro Wizard Executioner Mega Knight Goblin Barrel
Skeleton Army Electro Wizard Executioner Zap Mega Knight Inferno Tower
Zap Mega Knight Electro Wizard Executioner Skeleton Army
Mega Knight Executioner Electro Wizard Inferno Tower Skeleton Army
Executioner Zap Electro Wizard Mega Knight
Executioner Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Zap
Zap Electro Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower Executioner Mega Knight
Skeleton Army Executioner Mega Knight Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower Zap Mega Knight
Executioner Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Zap
Electro Wizard Zap Inferno Tower Mega Knight Skeleton Army
Executioner Inferno Tower Electro Wizard Zap
Mega Knight Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Electro Wizard Mega Knight Executioner Skeleton Army
Executioner Electro Wizard Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Executioner Zap Electro Wizard
Mega Knight Zap Executioner Electro Wizard
Electro Wizard Executioner Zap
Zap Electro Wizard Executioner
Executioner Mega Knight Electro Wizard
Skeleton Army Mega Knight Executioner Electro Wizard Inferno Tower
Executioner Electro Wizard
Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard
Executioner
Electro Wizard Mega Knight
Executioner Electro Wizard Zap
Executioner Electro Wizard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord