Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

P.E.K.K.A Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Giant Snowball Fireball

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Battle Healer P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion
Giant Snowball Minion
Zap Minion
Barbarian Barrel
The Log
Earthquake
Arrows Minion
Royal Delivery
Fireball Minion Electro Wizard
Poison Minion Electro Wizard
Lightning Mini P.E.K.K.A Battle Healer Electro Wizard
Rocket Battle Healer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Giant Snowball Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Giant Snowball Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Battle Healer P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Giant Snowball Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Battle Healer Electro Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Giant Snowball Minion Fireball

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball P.E.K.K.A Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Giant Snowball
Giant Snowball + P.E.K.K.A Zap Fireball
Minion + P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Battle Healer
Fireball + Zap Giant Snowball
+ Zap Minion Battle Healer
+ Electro Wizard Minion Mini P.E.K.K.A
+ Zap Electro Wizard Minion Giant Snowball
+ P.E.K.K.A Zap Battle Healer

Khắc tinh   63 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Minion Fireball Giant Snowball Zap
Zap Electro Wizard Giant Snowball Fireball
Fireball Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Electro Wizard Fireball Minion
Electro Wizard P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Minion Giant Snowball Fireball
Fireball Minion Zap Giant Snowball Electro Wizard
P.E.K.K.A Fireball Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Minion Electro Wizard
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Minion
Giant Snowball
Giant Snowball Electro Wizard Zap Fireball Minion
Zap Electro Wizard Fireball
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Minion Electro Wizard P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard P.E.K.K.A Minion
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Electro Wizard Minion
Minion Electro Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Fireball Giant Snowball Zap Minion
Electro Wizard Fireball
Fireball Electro Wizard Minion
Fireball Electro Wizard P.E.K.K.A Giant Snowball Zap
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Minion Battle Healer
Fireball
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Minion
Fireball Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard
Fireball Giant Snowball P.E.K.K.A Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Fireball
Minion P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard
Fireball P.E.K.K.A
Fireball Giant Snowball P.E.K.K.A Electro Wizard Zap
Minion Giant Snowball Zap Electro Wizard Fireball
Fireball Electro Wizard Giant Snowball Minion Zap
Minion Electro Wizard Giant Snowball
Zap Fireball Giant Snowball Electro Wizard
Minion Electro Wizard
Fireball
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Battle Healer P.E.K.K.A Zap Minion
Mini P.E.K.K.A Minion P.E.K.K.A Electro Wizard Zap
Electro Wizard Fireball Mini P.E.K.K.A
Minion Electro Wizard Giant Snowball Fireball Zap
Minion P.E.K.K.A Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Electro Wizard Minion
Electro Wizard Minion Fireball
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Battle Healer
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Minion Electro Wizard
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard P.E.K.K.A Minion
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Minion P.E.K.K.A Battle Healer
Electro Wizard Fireball Giant Snowball Minion
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Zap Battle Healer Minion
Zap P.E.K.K.A Battle Healer Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Minion
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Battle Healer P.E.K.K.A
Fireball Mini P.E.K.K.A Zap Electro Wizard Minion
Giant Snowball Electro Wizard Zap Minion P.E.K.K.A Fireball
Minion Zap Electro Wizard Fireball Giant Snowball
P.E.K.K.A Electro Wizard Fireball Mini P.E.K.K.A Minion
Electro Wizard Fireball P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Minion
Electro Wizard Giant Snowball Zap P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Minion Electro Wizard Zap Giant Snowball
P.E.K.K.A Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Minion Zap
Minion Zap Electro Wizard Fireball
P.E.K.K.A Minion Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Giant Snowball Electro Wizard Fireball Minion
Electro Wizard
Zap Minion Giant Snowball Electro Wizard
Zap Giant Snowball Electro Wizard
Zap Electro Wizard Giant Snowball Fireball Minion
Giant Snowball Zap Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Fireball Giant Snowball Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Minion Electro Wizard
Minion Electro Wizard Fireball Giant Snowball
Fireball Minion Electro Wizard Giant Snowball
Fireball Minion
Electro Wizard
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Fireball Minion Electro Wizard Zap
Minion
Minion Electro Wizard Zap Fireball
Electro Wizard Minion P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Zap Fireball
Mini P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord