My Best Clash Royale Deck

Knight Minion Goblin Gang Fireball Musketeer Furnace Goblin Barrel The Log

Deck Check Rating

Attack
Tồi tệ
Phòng thủ
Godly!
Synergy
Tồi tệ
Versatility
Godly!
F2P score
Tốt

1 warnings Why?

Deck tips

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự

Advanced stuff

Defensive cards

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Goblin Gang Musketeer Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Musketeer Furnace

Offensive cards

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Goblin Gang

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel

Swarms & Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Minion Goblin Gang Goblin Barrel
Giant Snowball
Minion Goblin Gang Musketeer Furnace Goblin Barrel
Zap
Minion Goblin Gang Furnace Goblin Barrel
Barbarian Barrel
Knight Goblin Gang Musketeer Furnace Goblin Barrel
The Log
Goblin Gang Musketeer Furnace Goblin Barrel
Earthquake
Goblin Gang Furnace Goblin Barrel
Arrows
Minion Goblin Gang Furnace Goblin Barrel
Royal Delivery
Knight Minion Goblin Gang Musketeer Goblin Barrel
Fireball
Minion Goblin Gang Musketeer Furnace Goblin Barrel
Poison
Minion Goblin Gang Musketeer Furnace
Lightning
Knight Musketeer Furnace
Rocket
Musketeer Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Furnace The Log

Ladder info

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang Musketeer Furnace Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Knight Minion Goblin Gang Goblin Barrel Fireball Musketeer Furnace

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 The Log Knight Minion Goblin Gang

Attack Synergies 5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Knight
Minion Goblin Gang Musketeer Goblin Barrel Fireball Furnace The Log
Minion
Knight
Goblin Gang
Knight Goblin Barrel
Fireball
Knight The Log
Musketeer
Knight The Log
Furnace
Knight Goblin Barrel
Goblin Barrel
Knight Goblin Gang Furnace
The Log
Knight Fireball Musketeer

Defense Synergies 5 10

Knight
Minion Goblin Gang Musketeer Fireball Furnace The Log
Minion
Knight Musketeer The Log
Goblin Gang
Knight Musketeer Furnace The Log
Fireball
Knight Musketeer The Log
Musketeer
Knight Goblin Gang The Log Minion Fireball Furnace
Furnace
Knight Goblin Gang Musketeer
Goblin Barrel
The Log
Musketeer Knight Minion Goblin Gang Fireball

Khắc tinh

Dimmed cards mean that the counters are only partially effective.

Counters to win conditions

Cards that can defend the main threats your opponent can play.

Knight Minion Fireball Musketeer The Log
Knight Minion Goblin Gang Musketeer Furnace The Log
Goblin Gang Furnace Knight Minion Musketeer
Knight Minion Goblin Gang Musketeer Furnace
Fireball The Log
Goblin Gang Fireball The Log Minion Musketeer Furnace
Minion Musketeer Furnace Goblin Gang Fireball
Fireball Musketeer The Log
Goblin Gang Musketeer Furnace
Knight Goblin Gang Musketeer
Minion Knight Goblin Gang Musketeer Furnace The Log
Minion Musketeer Goblin Gang Fireball Furnace
Furnace Knight Minion Goblin Gang Fireball Musketeer The Log
Fireball Minion Goblin Gang Furnace The Log
Knight Goblin Gang Furnace
Goblin Gang Fireball Furnace The Log
Knight Minion Goblin Gang Fireball Musketeer Furnace
Fireball Furnace Knight Minion Goblin Gang Musketeer The Log
Fireball Furnace The Log Knight Minion Musketeer
Musketeer
Goblin Gang Knight Minion Musketeer Furnace The Log

Counters to secondary win conditions

Despite not considered win conditions, these cards need to be defended as well.

Knight Goblin Gang Furnace
Fireball Knight Goblin Gang Musketeer The Log
Goblin Gang Knight Minion Musketeer Furnace The Log
Goblin Gang Knight Musketeer The Log
Knight Goblin Gang Musketeer
Fireball Furnace Minion Goblin Gang Musketeer
Goblin Gang Knight Minion Musketeer Furnace
Fireball Musketeer Furnace
Knight
Knight Minion Fireball The Log
Goblin Gang Musketeer

Counters to defenses

How well your cards can counter all the possible defending cards of your opponent. (Only counters to dangerous defending units are listed.)

Fireball Knight Musketeer The Log
Fireball Musketeer The Log
Fireball The Log
Fireball Knight Musketeer The Log
Fireball Furnace The Log
Fireball Minion Musketeer Furnace
Musketeer Furnace The Log
Fireball The Log
Fireball The Log
Minion Goblin Gang Fireball Musketeer
Knight Fireball Musketeer The Log
Fireball Musketeer
Knight Fireball Musketeer The Log
Minion Fireball Musketeer
Fireball Musketeer Furnace The Log
Fireball Musketeer Furnace The Log
Fireball Musketeer Furnace The Log
Fireball
Minion
Fireball Musketeer The Log
Fireball The Log
Minion Fireball Musketeer The Log
Fireball
Musketeer The Log
Fireball Musketeer The Log
The Log Fireball Furnace
Fireball The Log Musketeer
Fireball Musketeer The Log
Fireball Musketeer The Log
Fireball Musketeer Furnace
Minion Fireball Musketeer
Fireball
Fireball Musketeer The Log
Fireball
Fireball The Log
Minion Goblin Gang Fireball Musketeer
Fireball Musketeer
Fireball The Log
Fireball Knight Goblin Gang Musketeer
The Log Fireball Musketeer

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!