Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Executioner Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Dark Prince Prince Executioner Ice Wizard Bandit Lumberjack Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Dark Prince Prince Bandit Lumberjack Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Dark Prince Prince Bandit Lumberjack Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince Bandit Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball
Zap Dark Prince Prince
Tornado Dark Prince Prince
The Log Ice Spirit Dark Prince Prince Bandit
Arrows
Fireball Executioner Lumberjack
Poison Executioner
Lightning Prince Executioner Lumberjack
Rocket Prince Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Executioner Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Dark Prince Executioner Ice Wizard Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Dark Prince Prince Executioner Ice Wizard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Ice Wizard Bandit Dark Prince Lumberjack Prince Executioner Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Ice Spirit Ice Wizard Bandit Dark Prince

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Prince Lumberjack Bandit Mega Knight
Dark Prince + Prince Executioner
Prince + Dark Prince Ice Wizard Ice Spirit Executioner
Executioner + Ice Wizard Dark Prince Prince Mega Knight
+ Prince Executioner Bandit Mega Knight
+ Ice Spirit Lumberjack Ice Wizard Mega Knight
+ Ice Spirit Bandit
+ Executioner Bandit Ice Wizard Ice Spirit

Khắc tinh   42 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Wizard Executioner Ice Spirit
Mega Knight Executioner Dark Prince Ice Spirit Ice Wizard Lumberjack
Bandit
Prince Lumberjack Executioner Mega Knight Ice Wizard
Mega Knight Executioner Ice Wizard Ice Spirit
Executioner Ice Wizard Ice Spirit
Mega Knight Prince Dark Prince Lumberjack Executioner
Lumberjack Prince Ice Spirit Ice Wizard
Mega Knight Ice Spirit Dark Prince Ice Wizard Executioner Prince
Mega Knight Executioner Dark Prince
Ice Spirit Ice Wizard Executioner
Executioner Ice Wizard Bandit Mega Knight
Mega Knight Executioner Dark Prince Lumberjack Prince
Bandit Ice Spirit Lumberjack Dark Prince Ice Wizard Prince Mega Knight
Dark Prince Ice Spirit Prince Executioner Bandit Mega Knight Lumberjack
Dark Prince Lumberjack Ice Wizard Bandit Ice Spirit Executioner Prince Mega Knight
Ice Wizard Executioner Mega Knight
Mega Knight Lumberjack Executioner Bandit Ice Wizard Prince Ice Spirit Dark Prince
Executioner Bandit Ice Wizard Ice Spirit
Ice Spirit Executioner Ice Wizard
Mega Knight Ice Wizard Executioner
Prince Lumberjack
Prince Ice Wizard Lumberjack
Ice Wizard Executioner
Dark Prince Bandit Prince Ice Wizard Mega Knight Executioner Lumberjack
Executioner Mega Knight Dark Prince Ice Spirit
Executioner Ice Wizard
Mega Knight
Mega Knight Executioner Dark Prince Ice Wizard Prince Lumberjack
Ice Wizard Mega Knight Ice Spirit Executioner
Mega Knight Executioner Lumberjack
Executioner Ice Spirit Lumberjack Ice Wizard Mega Knight
Executioner Ice Wizard
Ice Spirit Ice Wizard Executioner
Bandit Mega Knight Executioner
Bandit Dark Prince Ice Wizard Lumberjack Mega Knight Ice Spirit Prince
Dark Prince Mega Knight Bandit Ice Spirit Ice Wizard Prince
Executioner Ice Wizard Lumberjack Bandit Ice Spirit Dark Prince Mega Knight
Ice Spirit Executioner Ice Wizard
Prince Bandit Dark Prince Mega Knight Ice Wizard
Mega Knight Bandit Prince Executioner Dark Prince
Ice Wizard Executioner
Prince Lumberjack Ice Spirit Mega Knight Executioner Ice Wizard Dark Prince Bandit
Ice Wizard Bandit Prince Executioner Mega Knight Dark Prince
Mega Knight Dark Prince Executioner Prince
Executioner Prince Lumberjack Mega Knight
Ice Wizard
Lumberjack Prince
Lumberjack Ice Spirit Ice Wizard Executioner Prince Bandit Mega Knight
Bandit Lumberjack Executioner Ice Wizard Mega Knight
Bandit Executioner Ice Wizard Prince Dark Prince Mega Knight Lumberjack
Executioner Mega Knight Lumberjack Prince Ice Spirit Dark Prince Bandit
Lumberjack Prince Mega Knight Bandit Executioner Ice Wizard Dark Prince
Lumberjack Prince Mega Knight Ice Spirit Dark Prince Executioner
Ice Wizard Executioner Ice Spirit Mega Knight Dark Prince Bandit Lumberjack
Ice Wizard Ice Spirit
Executioner Ice Spirit Mega Knight Prince Dark Prince Lumberjack Bandit Ice Wizard
Lumberjack Bandit Dark Prince Ice Spirit Prince Mega Knight Executioner
Ice Wizard Prince Mega Knight Lumberjack Dark Prince
Lumberjack Executioner Ice Wizard Mega Knight
Ice Spirit Prince Dark Prince Lumberjack Ice Wizard Mega Knight
Executioner Ice Wizard
Dark Prince Prince Mega Knight Bandit Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit Mega Knight Executioner Ice Wizard Dark Prince
Mega Knight Bandit Ice Spirit Executioner
Mega Knight Executioner Lumberjack Ice Wizard Bandit Dark Prince Ice Spirit
Executioner Mega Knight Lumberjack Ice Wizard Dark Prince Bandit
Ice Wizard Executioner Ice Spirit
Ice Spirit Executioner Ice Wizard
Executioner Mega Knight Ice Spirit Bandit Ice Wizard Lumberjack Dark Prince
Lumberjack Ice Spirit Ice Wizard Prince Bandit Mega Knight Executioner Dark Prince
Executioner Ice Wizard Ice Spirit
Executioner Mega Knight Bandit Prince
Prince
Dark Prince Mega Knight Bandit Prince Lumberjack
Executioner Bandit
Ice Wizard Ice Spirit
Lumberjack Mega Knight Dark Prince Prince Bandit
Ice Spirit
Prince Bandit Mega Knight Executioner Ice Spirit Ice Wizard

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord