Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Minion Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Giant Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Minion Giant Miner
Giant Snowball Goblins Archers Minion Witch Miner
Zap Goblins Archers Minion Witch
Barbarian Barrel Goblins Archers Witch
The Log Goblins Archers Witch
Earthquake Archers Witch
Arrows Goblins Archers Minion Witch
Royal Delivery Goblins Archers Minion Witch Miner
Fireball Archers Minion Witch
Poison Archers Minion Witch
Lightning Witch
Rocket Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Minion Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Zap Archers Minion Miner Fireball Giant Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Goblins Zap Archers Minion

Sự hiệp lực   7 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Miner Giant
Zap + Fireball Miner Giant
Archers + Giant
Minion + Giant Miner
+ Zap Giant Miner
+ Minion Witch Zap Fireball Goblins Archers Miner
+ Giant
+ Goblins Minion Zap Fireball Giant

Khắc tinh   44 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Fireball
Archers Fireball Minion Witch Zap
Zap Fireball Witch Archers
Fireball Miner
Giant Archers Miner Fireball Minion Witch
Fireball
Minion Goblins Fireball Archers
Fireball Zap Archers Goblins Minion Witch
Goblins Witch Fireball
Witch Archers Minion
Minion Witch
Witch
Archers Fireball Zap Minion Witch
Zap Fireball Miner Archers Witch Goblins
Witch
Goblins Archers Miner Minion Witch
Goblins Miner Minion Fireball
Minion Goblins Witch
Minion
Goblins Witch Minion Fireball Zap
Witch Fireball Giant Archers Miner
Fireball Witch Minion Archers
Minion Fireball
Fireball Zap Witch
Minion
Witch Fireball
Goblins Archers Witch Minion
Fireball Giant Witch Miner
Zap Minion Witch Goblins Fireball Miner
Miner Fireball
Fireball
Fireball Miner
Minion Witch Giant Fireball
Fireball
Fireball Witch Zap Archers
Minion Zap Archers Fireball Witch
Fireball Goblins Minion Zap Archers
Minion Archers Witch Goblins
Fireball Zap Archers
Minion Witch Archers
Fireball Witch
Minion Zap Witch Miner
Witch Goblins Minion Zap
Witch Fireball
Archers Minion Witch Fireball Zap
Minion Miner
Minion
Archers Fireball Minion
Miner
Archers Witch
Giant Miner Minion
Witch
Minion Witch Goblins
Minion Witch
Goblins Witch Archers Minion
Fireball Miner Goblins Archers Minion
Goblins Witch Minion Zap
Minion Witch Zap
Witch Archers
Fireball Minion Zap
Minion Fireball Archers Zap Witch
Minion Zap Archers Fireball Witch
Fireball Witch Minion Archers
Goblins Minion Fireball Archers
Goblins Zap
Goblins Archers Minion Witch Zap
Zap Minion Witch Miner Goblins
Minion Fireball Archers Witch Zap
Witch Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Zap Archers Fireball Minion
Witch Goblins Archers
Zap Archers Witch Minion Goblins
Zap Archers Witch Goblins
Zap Witch Minion Archers Fireball
Zap Witch Goblins Archers
Fireball Archers Goblins Witch
Minion Goblins Archers Witch Miner
Minion Archers Fireball Witch
Fireball Minion
Archers Witch
Fireball Minion Witch Zap Archers
Fireball Archers Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord